• AUTOMATISEREDE LAGERLØSNINGER

  Øget pladsbesparelse

 • AUTOMATISEREDE LAGERLØSNINGER

  Optimeret intralogistik

 • AUTOMATISEREDE LAGERLØSNINGER

  Øget effektivitet

HANDELSBETINGELSER

Kardex Danmark A/S, udgivelse 01/2019 c


Disse Handelsbetingelser er opbygget som følger:
- Del A (generelle bestemmelser) gælder for alle transaktioner, undtagen hvor en bestemmelse i de relevante dele B – C indeholder en afvigende forskrift (ud over blot at tilføje yderligere nærmere oplysninger), som så har forrang;
- Del B og C indeholder de relevante, specifikke bestemmelser for levering af produkter og services inden for softwareprogrammering med eller uden installation (del B) og individuelle serviceordre og serviceaftaler (del C).
Disse Handelsbetingelser findes på tysk, engelsk og andre sprog. Kun de tyske og engelske tekster er juridisk bindende og har gyldighed. De har identisk status. Oversættelser af disse Handelsbetingelser til andre sprog er alene af praktiske grunde og er ikke juridisk bindende.

A. Generelle bestemmelser


1. Handelsbetingelsernes omfang

1.1. Disse Handelsbetingelser er gældende for alle transaktioner mellem [KARDEX DANMARK AS] ("KARDEX") og kunden, medmindre der eksplicit aftales andet på skrift.

1.2. Ved kundens afgivelse af en købsordre anses disse Handelsbetingelser for at være accepteret og de vil også gælde for fremtidige transaktioner med kunden.
1.3. Alle afvigende, modsatte eller yderligere vilkår og betingelser gælder kun, hvis de udtrykkeligt er accepteret skriftligt af KARDEX.
1.4. Alle ændringer af eller tilføjelser til kontrakten skal foretages skriftligt. Alle parternes aftaler og juridiske bindende erklæringer kræver skriftlig bekræftelse fra KARDEX.
1.5. KARDEX er berettiget til at ændre Handelsbetingelserne til enhver tid. Den version, der er gældende på tidspunktet for købsordren, finder anvendelse. Ved langvarige kontraktuelle forhold sendes der et udkast, som angiver ændringerne til disse Handelsbetingelser, til kunden senest en måned før den påtænkte dato for deres ikrafttræden. Kunden anses for at have givet sin accept til ændringerne, hvis vedkommende ikke har afvist dem før den planlagte ikrafttrædelsesdato. De ændrede Handelsbetingelser vil så være gældende for alle yderligere transaktioner mellem parterne.
1.6. De generelle bestemmelser i disse Handelsbetingelser (del A) gælder for alle transaktioner og juridiske dispositioner mellem parterne, medmindre andet angives i de specifikke bestemmelser (del B og C) eller ved skriftlig aftale.
1.7. Termen "Produkt(er)", der anvendes i del A er individuelt defineret for hver af delene B og C. Betydningen af denne term har derfor den betydning, som er defineret i den relevante del B og C.

2. Tilbud fra KARDEX
2.1. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, er tilbud fra KARDEX uforpligtende, ellers er de gældende i 60 dage. En erklæring fra kunden anses kun for en accept, hvis den er helt i overensstemmelse med tilbuddet fra KARDEX.
2.2. En kontrakt er kun gyldigt indgået, hvis KARDEX (i) bekræfter ordren på skrift eller (ii) begynder med at udføre kontrakten ved at levere produkterne eller ved at udføre servicen.
2.3. Tavshed fra KARDEX med hensyn til et modtilbud fra kunden fortolkes under ingen omstændigheder som en erklæring om accept.
2.4. Dokumenterne vedrørende tilbud og ordrebekræftelser, som f.eks. illustrationer og nærmere oplysninger om vægt og mål, er kun bindende, hvis det udtrykkeligt er aftalt på skrift. Medmindre andet er aftalt på skrift, så er brochurer og kataloger ikke bindende.

3. Tilvejebragte dokumenter
Hver part beholder alle rettigheder til planer og tekniske dokumenter, som parten har leveret til den anden part. Den modtagende part anerkender disse rettigheder og stiller ikke helt eller delvist sådanne dokumenter til rådighed for tredjepart uden forudgående skriftlig accept fra den anden part eller bruger dem uden for rammerne af det formål, hvortil de blev leveret. Dette gælder også efter afbrydelse af forretningsforholdet samt i tilfælde af, at der ikke indgås nogen kontrakt mellem parterne.

4. Priser og betalingsbetingelser
4.1. Alle priser er eksklusiv moms.
4.2. Medmindre andet er skriftligt aftalt eller angivet i de efterfølgende konkrete bestemmelser, forfalder fakturaer fra KARDEX til betaling inden for 30 dage netto fra fakturadatoen, uden nedsat pris. Forskud og forskudsbetalinger kan betales inden for 10 dage fra fakturadatoen, uden nedsat pris.
4.3. En kunde, der ikke betaler pr. forfaldsdagen, er i mora uden en rykker, og KARDEX er berettiget til at opkræve en månedlig morarente på 1 %, undtagen hvis en anden morarentesats er angivet i kontrakten eller i tilbuddet.
4.4. I tilfælde af misligholdelse fra kundens side er KARDEX berettiget til at ophæve kontrakten, kræve allerede leverede Produkter tilbage og/eller gå ind på webstedet og gøre Produkter ubrugelige. KARDEX er endvidere berettiget til at kræve skadeserstatning og/eller til kun at levere udestående ydelser mod forskudsbetaling eller sikkerhedsstillelse eller til midlertidigt at indstille leveringen af ydelser og produkter i henhold til andre kontrakter eller serviceaftaler, som der allerede er modtaget betaling for.
4.5. Hvis KARDEX bliver bekendt med omstændigheder, der sår tvivl om kundens betalingsevne, forbeholder KARDEX sig ret til at kræve fuld betaling på forhånd eller sikkerhedsstillelse.

5. Modregning og overdragelse
5.1. Modregning af kundens modkrav er ikke tilladt.
5.2. Kundens krav mod KARDEX kan kun overdrages med samtykke fra KARDEX.
5.3. Overdragelse af rettigheder og forpligtelser i henhold til kontrakten mellem parterne er kun tilladt med den anden kontraktparts skriftlige samtykke.

6. Erstatningsansvar
6.1. KARDEX's kontraktuelle og ikke-kontraktuelle ansvar for både egne handlinger og for handlinger foretaget af dets medhjælpende personer er begrænset, for så vidt det er tilladt ved lov, til umiddelbare og direkte skader og til samlet set 20 % af det kontraktuelt aftalte honorar per pågældende levering eller ydelse. I tilfælde af forsatte forpligtigelser (fx servicekontrakter under del C) er ansvaret begrænset i det omfang, det er tilladt ved lov, per kontraktår, til umiddelbare og direkte skader og til et beløb på 50 % af det årlige honorar, der skal betales for produktet eller ydelsen, som er påvirket af skaden. I tilfælde af at ansvarsloftet i overensstemmelse med ovenstående beregninger er under 10.000 EUR i enkelte tilfælde, så gælder ansvarsloftet på 10.000 EUR.
6.2. Hvis KARDEX eller dets medhjælpende personer ulovligt eller strafværdigt skader genstande, der ejes af kunden, så skal KARDEX's ansvar, til forskel fra afsnit A.6.1., udelukkende reguleres af bestemmelserne i artikel 41 ff. den schweiziske obligationsret (CO) og skal være begrænset, i den udstrækning det er tilladt ved lov, til 500.000 EUR per krav. KARDEX's ansvar for skader til selve produktet eller til produkttilbehør er udelukkende reguleret af afsnit A.6.1.
6.3. Yderligere krav, der ikke er udtrykkeligt nævnt i denne bestemmelse og disse Handelsbetingelser af nogen anledning, i særdeleshed ikke begrænset til krav om kompensation eller indirekte og/eller følgeskader, som ikke sker på selve produktet, samt skader på grund af tab af produktion, kapacitet og data, herunder deres følgevirkninger, tab af brug, tab af ordre, tab af profit, skade på omdømme og pønalerstatninger er undtaget.
6.4. KARDEX's kontraktuelle og ikke-kontraktuelle ansvar er også undtaget for skader, som skyldes (i) ukorrekt information om operative og tekniske betingelser eller om de kemiske eller fysiske betingelser for brugen af produkterne, der tilvejebringes af kunden, medhjælpende personer og/eller dets rådgivere, eller (ii) andre handlinger, udeladelser fra kundens side, vedkommendes medhjælpende personer, rådgivere eller tredjeparter eller andre omstændigheder inden for kundens ansvar.
6.5. De ovenstående begrænsninger og undtagelser fra ansvar gælder ikke (i) i tilfælde af skader på liv, krop eller helbred, (ii) i tilfælde af forsætlig eller grov forsømmelse fra KARDEX's side eller dets medhjælpende personer og (iii) krav fra produktansvar under lovgivning om produktansvar, i det omfang at disse love er obligatoriske for det juridiske forhold mellem parterne.
6.6. Hvis tredjeparter kommer til skade på grund af kundens handlinger eller udeladelser, eller hvis tredjeparters genstande skades, eller tredjeparter på anden måde skades, og KARDEX gøres ansvarlig herfor, så har KARDEX regresret overfor kunden.

7. Intellektuel ejendom
7.1. Kunden ikke har ret til at anvende KARDEX's intellektuelle ejendom (navnlig tekniske ejendomsrettigheder, varemærker eller andre mærker, design, know-how, ophavsret til software og andre værker) til andre formål end dem, der udtrykkeligt er aftalt af parterne.
7.2. Uden udtrykkelig tilladelse fra KARDEX med kunden ikke overdrage eller på anden måde levere KARDEX's produkter til tredjemand uden de tilknyttede varemærker.
7.3. Hvor KARDEX leverer software til kunden, erhverver kunden alene en udelelig, ikke-eksklusiv og ikke-overdragelig brugsret. Kunden gives ikke ret til at redigere softwaren.

8. Databeskyttelse
8.1. Beskyttelse af personoplysninger er en vigtig prioritet for KARDEX. KARDEX og kunden påtager sig til enhver tid at overholde gældende lovbestemmelser om databeskyttelse. Navnlig forsikrer kunden, at KARDEX har tilladelse til at anvende personoplysninger, som kunden har forsynet selskabet med i overensstemmelse med nærværende afsnit A.8., og friholder og holder KARDEX fuldstændigt skadesløs for krav fra de berørte personer.
8.2. KARDEX indhenter, behandler og anvender kundens personoplysninger til opfyldelse af kontrakten. Kundens oplysninger vil endvidere blive anvendt med fremtidig kundeservice som formål, i hvilken sammenhæng kunden til enhver tid har ret til skriftligt at gøre indsigelse. Desuden kan kundens maskin- og driftsdata anvendes i anonymiseret form og brugeroplysninger om kundens medarbejdere kan anvendes i pseudonymiseret form til diagnose- og analyseformål og i anonymiseret form til yderligere udvikling af KARDEX's produkter og ydelser (f.eks. forebyggende vedligehold). Alle oplysninger, der er afledt af sådanne analyser og diagnoser, tilhører KARDEX og kan frit anvendes af KARDEX.
8.3. Kundens personoplysninger vil kun blive videregivet til andre virksomheder (fx transportfirmaet, der har fået leveringen som opgave) inden for kontraktens rammer og levering af informationsteknologi og andre administrative støtteaktiviteter. Ellers vil personoplysninger ikke blive videregivet til tredjeparter. KARDEX sikrer, at virksomheder, der behandler personoplysninger på vegne af KARDEX, overholder de gældende juridiske bestemmelser om databeskyttelse, og at der garanteres et sammenligneligt niveau af databeskyttelse, særligt i tilfælde af overdragelse til udlandet.
8.4. Kunden kan uden beregning kontakte KARDEX med forespørgsler vedrørende indhentning, behandling eller anvendelse af sine personoplysninger.
8.5. Når der anvendes webbaserede produkter, der tilhører KARDEX (som f.eks. kundeportal, fjernportal), bliver personoplysninger registreret. Indsamling, behandling og anvendelse af sådanne oplysninger kan på kundens anmodning reguleres af en separat databehandlingsaftale.

9. Fortrolighed
9.1. Hver af parterne påtager sig at behandle alle forretningshemmeligheder og fortrolige oplysninger, som de er blevet gjort bekendt med af den anden part, som fortrolige, navnlig alle oplysninger om kundeforhold og -oplysninger, andre vigtige oplysninger som f.eks. planer, specifikationer af ydelser, produktspecifikationer, oplysninger om produktionsprocesser og alle andre fortrolige oplysninger, som stilles til rådighed for parten og/eller på anden måde skriftligt eller i anden form videregives af den anden part og navnlig ikke at gøre direkte eller indirekte brug deraf i forretningsmæssige spørgsmål og/eller til konkurrenceformål og/eller videregive dem til tredjepart i forretningsmæssige spørgsmål og eller til konkurrenceformål og/eller på anden måde enten selv eller via tredjepart direkte eller indirekte henlede tredjeparts opmærksomhed herpå.
9.2. Fortrolighedsaftalen gælder ikke, hvor oplysninger er offentligt kendte, allerede var kendt af den anden part ved modtagelse, stilles til rådighed af tredjepart uden krænkelse af en parts fortrolighedsforpligtelse, eller hvis offentliggørelse er obligatorisk i henhold til lovbestemmelser eller en retskendelse, navnlig domme. Den part, der ønsker at påberåbe sig disse undtagelser, har bevisbyrden i den henseende.
9.3. Parterne vil pålægge alle personer, hvis ydelser de anvender til levering af ydelser, eller som på anden vis kommer i kontakt med fortrolige oplysninger som beskrevet i afsnit A.9.1., tavshedspligt i overensstemmelse med afsnittene A.9.1. og A.9.2.

10. Adskillelighed
Hvis nogen bestemmelse i kontrakten, herunder disse Handelsbetingelser, er eller bliver helt eller delvist umulige at håndhæve under gældende lovgivning, så bliver de bestemmelser kun sat ud af kraft i det omfang, de ikke kan håndhæves eller er ugyldige, og de resterende bestemmelser i kontrakten eller Handelsbetingelserne vil fortsat være bindende og fuldt gældende. Sådan en bestemmelse, som ikke kan håndhæves eller ikke er gyldig, vil blive erstattet af en sådan bestemmelse, der er gyldig eller kan håndhæves, som parterne i god tro betragter som så vidt muligt at svare til den bestemmelse, som er ugyldig eller ikke kan håndhæves, og bevarer denne samme eller lignende økonomisk effekt. Det samme gør sig gældende i tilfælde af, at der opdages et hul (Lücke).

11. Åbningstider
Åbningstiderne er de almindelige arbejdstider [mandag - fredag, 8:00 - 16:00], med undtagelse af officielle fridage hos det registrerede KARDEX kontor.'

12. Gældende lov og jurisdiktion
12.1. Disse Handelsbetingelser og hele retsforholdet mellem parterne reguleres af, og fortolkes i overenstemmelse med, schweizisk ret, bortset fra FN's konvention om kontrakter om internationale løsørekøb.
12.2. Domstolene i kantonen Zurich i Schweiz har eksklusive kompetence. KARDEX er dog også berettiget til at lægge sag an mod kunden ved enhver anden kompetent domstol. [For europæiske KARDEX selskabers kontrakter]
12.2. Alle strider, disputer eller krav, der opstår ud fra eller i forbindelse med kontrakten, mellem parterne og/eller disse Handelsbetingelser, herunder deres indgåelse, gyldighed, bindende virkning, ophør eller annullering, skal udredes ved voldgift i overensstemmelse med de schweiziske Regler for International Voldgift ved Det Schweiziske Handelskammers voldgiftsinstitution. Vedrørende tidspunktet for forkyndelse af indledende processkrifter gælder den til enhver tid gældende tekst i Reglerne for International Voldgift. Værnetinget for voldgiftsbehandlingen er byen Zürich, Schweiz. Sproget i voldgiftsbehandlingen er engelsk eller tysk [For ikke-europæiske KARDEX selskabers kontrakter]

B. Særlige leveringsbestemmelser


1. Levering
1.1. Genstanden for leveringskontrakter er levering af systemer, maskiner og/eller softwareprodukter og individuelt tilpasset software i overensstemmelse med specifikationerne i ordrebekræftelsen, der overdrages til kunden af KARDEX (hvert individuelt eller samlet "Produkt(er)").
1.2. Der gives kun garanti for de egenskaber, der er anført i ordrebekræftelsen. Offentlige udtalelser, salgsfremmende foranstaltninger og reklamer udgør ikke garanterede egenskaber ved Produkterne. Det er kundens ansvar at vurdere, om de bestilte Produkter er egnede til deres tiltænkte formål eller ej.
1.3. Alle kvalitetsgarantier ud over de garanterede egenskaber i ordrebekræftelsen skal bekræftes skriftlig af KARDEX.
1.4. KARDEX forbeholder sig retten til at fortage ændringer af Produkternes design og/eller form, hvis Produktet derefter kun afviger i ubetydelig grad fra den aftalte kvalitet, og hvis ændringerne er rimelige for kunden, eller hvis kunden accepterer ændringerne af den aftalte kvalitet.

2. Leveringstid
2.1. Leveringstider er ikke bindende, medmindre det udtrykkeligt bekræftes som bindende af KARDEX på skrift.
2.2. Leveringsperioden stater med afsendelse af ordrebekræftelsen eller kvitteringen for ordren i tilfælde af, at der ikke er nogen ordrebekræftelse, men ikke før modtagelse af forskudsbetaling eller sikkerhedsstillelse, som kunden yder.
2.3. Hvis efterfølgende ændringsanmodninger fra kunden accepteres, forlænges og udsættes leveringstiden og leveringsfristerne mindst med det tidsrum, der er påkrævet til gennemførelse af ændringsanmodningerne.
2.4. Leveringsperioder og tidsfrister opfyldes, hvis Produktet ved udløbet af den/dem har forladt fabrikken, eller der er givet meddelelse om, at Produktet er klar til forsendelse. Ved installation af Produkter er leveringsperioden opfyldt ved rettidig overdragelse eller godkendelse af det installerede Produkt. Forsinkelser, der ligger uden for KARDEX's kontrol (f.eks. kundens undladelse af at levere biydelser, som f.eks. at tilvejebringe dokumenter, tilladelser og/eller godkendelser, som kunden skal anskaffe, at sikre at en egnet læsseplatform er til rådighed eller åbning af bygningen) resulterer i en tilsvarende forlængelse af leveringsperioden. KARDEX har ret til at beregne påløbne omkostninger ved sådanne forsinkelser.
2.5. Force majeure, strejker, lockout og andre forhindringer, der ligger uden for KARDEX's kontrol, forlænger og udsætter kun aftalte leveringsperioder og aftalte leveringsdatoer med den tid, som forhindringen varer, i den udstrækning sådanne forhindringer bevisligt har en væsentlig indflydelse på færdiggørelse eller levering af Produkterne eller forbundne ydelser. Det samme gælder, hvor forhindringerne for opfyldelsen opstår i driften hos KARDEX's leverandører i et forudgående markedsled. Endvidere er KARDEX ikke ansvarlig for ovenstående omstændigheder, hvis de opstår under en allerede eksisterende forsinkelse. KARDEX underretter straks kunden om start og slut af sådanne forhindringer.
2.6. Hvis afsendelsen af Produkterne forsinkes på kundens anmodning, faktureres kunden, fra en måned efter meddelelsen om, at leverancen er klar til forsendelse udstedt af KARDEX, for de deraf følgende lageromkostninger; ved opbevaring på fabrikken kan KARDEX kræve et opbevaringsgebyr i overensstemmelse med de normale, lokale takster. KARDEX er dog berettiget til, efter fastsættelse af en rimelig frist, som er udløbet uden nogen reaktion, at anvende Produktet på anden måde og at levere et lignende produkt til kunden inden for en ny leveringsperiode.
2.7. Delvise leveringer er tilladte.

3. Sen levering
3.1. Kundens ret til erstatning for tab eller skade som følge af forsinkelse afhænger af forudgående skriftlig underretning om forsinkelsen fra kunden til KARDEX og tilvejebringelse af bevis for det tab/den skade, der er opstået som følge af forsinkelsen. Skadeserstatning som følge af forsinkelse begrænses i ethvert tilfælde til maksimalt 0,1 % af modydelsen pr. forløbet uge med forsinkelse og maksimalt 5 % af den samlede modydelse. Yderligere krav på kompensation fra kundens side som følge af forsinkelse undtages. Det gør sig ikke gældende i tilfælde af forsætlig eller grov forsømmelighed fra KARDEX's side.
3.2. Kunden kan kun give afkald på levering og trække sig fra kontrakten, efter den aftalte leveringsdato er passeret, eller den aftalte leveringsperiode er udløbet, hvis (i) kunden på skrift giver KARDEX til henstandsperioder af rimelig længde, hvor hver henstandsperiode skal være af mindst 10 ugers varighed, (ii) de to henstandsperioder udløber uden held, og (iii) kunden straks efter udløb af den anden henstandsperiode skriftligt erklærer, at den giver afkald på levering eller trækker sig fra kontrakten.
3.3. I den udstrækning det er tilladt ved lov, udelukkes alle kundens yderligere krav og rettigheder, som skyldes eller er i forbindelse med forsinkelsen, navnlig yderligere skadeserstatning.

4. Leveringssted, risikoovergang; undersøgelsespligt
4.1. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, leveres Produktet "frit fragtfører KARDEX fabrik" (Incoterms 2010).
4.2. Hvis en installation af Produktet er nærmere angivet, leveres Produktet "leveret fortoldet kundens fabrik" (Incoterms 2010), medmindre andet udtrykkeligt er aftalt. I så fald overgår risikoen til kunden senest ved Produktets ankomst til kundens lokaler eller arealer.
4.3. Hvis forsendelse er forsinket i situationen i henhold til afsnit B.4.1. på grund af omstændigheder, der ligger uden for KARDEX's kontrol, overgår brugen af og risikoen for Produkterne til kunden på det tidspunkt, hvor Produkterne er klar til levering.
4.4. I situationen iht. til afsnit B.4.2. er kunden pålagt at inspicere Produktet for eksternt synlige skader øjeblikkeligt efter dets levering og, hvis der er mistanke om transportskader, at tilvejebringe en skriftlig og fotografisk dokumenteret rapport skaden i rette tid, så frister for at lave forsikringskrav kan overholdes.

5. Inspektion og godkendelse
5.1. Kunden skal undersøge det leverede Produkts kvalitet og mængde øjeblikkeligt ved modtagelsen. Mangler eller ukorrekte leveringer skal rapporteres med det samme og under alle omstændigheder inden for 10 dage fra modtagelse af Produktet (eller fra opdagelsestidspunktet i tilfælde af skjulte mangler) i detaljeret skriftlig form og med fotografisk dokumentation. Hvis rapporten sendes for sent, anses leveringerne for at være godkendte, og der gælder ingen garanti.
5.2. Hvis en installation af Produktet er aftalt, er kunden forpligtet til at udføre en inspektion og godkendelsesprocedure på Produktet, så snart KARDEX underretter kunden om, at Produktet er klar til inspektion. Mangler skal dokumenteres i en skriftlig rapport (kundens godkendelsesattest). Umiddelbart efter godkendelsesundersøgelsen skal der sendes en kopi af kundens godkendelsesattest til KARDEX, og KARDEX skal underrettes om enhver mangel i en detaljeret skriftlig rapport. Hvis kunden ikke overholder denne klageunderretningspligt, vil alle garantikrav blive ugyldige.
5.3. Hvis godkendelsen forsinkes af grunde, der ligger uden for KARDEX's kontrol, så anses Produktet for at været godkendt 14 dage efter modtagelse af Produkterne, eller, hvis det er en levering med installation, efter underrettelsen om, at Produkterne er klar til inspektion. Endvidere anses Produktet for at være godkendt, hvis det er taget i produktiv anvendelse af kunden.
5.4. Hvis Produktet kun udviser mindre mangler under godkendelsesundersøgelsen, kan kunden ikke nægte godkendelse; Produktet anses i stedet for i så fald for at være godkendt.
5.5. Med en godkendelse er KARDEX ikke længere ansvarlig for nogen mangler, som kunne være blevet opdaget under en normal inspektion, og som ikke er anført på kundens godkendelsesattest.

6. Garanti
6.1. KARDEX garanterer, at leveringen af Produkterne er fri for mangler. Produkter vil blive anset for mangelfulde, hvis (i) de påviseligt er påvirket af mangler på tidspunktet for risikoovergang, hvilket annullerer eller markant mindsker deres værdi, eller (ii) garanterede egenskaber ikke opfyldes.
6.2. I tilfælde af garantibrud fra KARDEX's side, har KARDEX ret og pligt til at afhjælpe manglen (Nachbesserung) inden for en rimelig tidsfrist. Hvis KARDEX's første forsøg på at afhjælpe manglen ikke lykkes, eller hvis KARDEX ikke skrider til handling, så skal kunden give KARDEX en anden rimelig tidsfrist til at afhjælpe manglen. Hvis det andet forsøg på at afhjælpe manglen ikke lykkes, eller hvis KARDEX tillader denne anden rimelige frist at udløbe uden at skride til handling, så skal KARDEX efter eget skøn tilbyde kunden enten en erstatningslevering eller en gratis reparation.
6.3. KARDEX er forpligtet til at påtage sig alle omkostninger, der er nødvendige for at hjælpe, reparer eller udskifte et mangelfuldt Produkt, navnlig omkostninger til transport, arbejdskraft og materialer, medmindre sådanne omkostninger øges på grund af det faktum, at Produktet er blevet flyttet til en anden lokation end det aftalte leveringssted.
6.4. Hvis afhjælpningen, erstatningsleveringen eller reparationen i sidste ende mislykkes, kan kunden stille krav om prisnedsættelse (Minderung). Kun i tilfælde af at Produktet har fysiske mangler, som gør det uegnet til det tiltænkte formål, kan kunden som et alternativ ophæve kontrakten (Wandelung).
6.5. Hvis KARDEX har garanteret et specificeret ydelsesniveau (produktivitet) eller en specificeret tilgængelighed for en enhed, og utilstrækkeligheden med hensyn til den garanterede produktivitet eller tilgængelighed på tidspunktet for kundens godkendelse ikke er over 15 %, har kunden i den udstrækning, det er tilladt ved lov, ikke ret til annullering eller til at kræve erstatningslevering eller erstatning. KARDEX skal som korrigerende foranstaltning, efter eget valg, tilbyde kunden enten rektificering eller en prisnedsættelse.
6.6. Hvis (a) KARDEX har garanteret et specificeret ydelsesniveau (produktivitet) eller en specificeret tilgængelighed for en enhed, og b) kunden efterfølgende ændrer specifikationen for enheden eller udsteder yderligere ordrer, og c) dette reducerer ydeevnen eller tilgængeligheden, anses de garanterede værdier for at være justeret i overensstemmelse hermed.
6.7. Kundens garantirettigheder ved levering af Produkter, der ikke er i overensstemmelse med kontrakten, bliver forældede 12 måneder efter levering til kunden.
6.8. Garantikrav udløber før tid, hvis forsøg på reparation eller ændringer fortages af kundens utrænede eller ucertificerede personale eller af utrænede eller ucertificerede tredjeparter, hvis Produktet anvendes eller vedligeholdes på en uhensigtsmæssig måde eller i modstrid med producentens brugsanvisning, eller hvis Produktet flyttes til et andet sted uden inddragelse af KARDEX.

7. Priser og betalingsbetingelser

7.1. Hvis lov- eller myndighedskravene til Produktet ændrer sig efter indgåelse af kontrakten, og dette gør det væsentligt vanskeligere for KARDEX at levere Produkter i overensstemmelse med kontrakten, kan KARDEX opkræve en rimelig stigning i modydelsen. Hvor det er relevant, forlænges en aftalt leveringsperioden med den forsinkelse, der er opstået som følge af ændringen.
7.2. Til forskel fra afsnit A.4.2. forfalder købesummen til betaling som følger: Hvis KARDEX har forpligtet sig til at installere Produktet, skal der betales 50 % ved udstedelsen af ordren, 40 % ved levering (eller senest 30 dage efter meddelelse om levering) og 10 % inden for 30 dage efter godkendelse. Hvis KARDEX ikke har forpligtet sig til at installere Produktet, skal den fulde købesum betales 30 dage efter levering og fakturering, uden prisnedsættelse. Forskud og forskudsbetalinger kan betales inden for 10 dage fra fakturadatoen, uden prisnedsættelse.
7.3. Hvis købsprisen er fastsat i en anden valuta end euro, så har KARDEX ret til at pålægge kunden yderligere betaling for eventuelle valutaudsving, der opstår mellem ordrebekræftelsen og den endelige faktura.

8. Ejendomsforbehold
8.1. KARTEX bevarer ejendomsretten til det solgte Produkt, indtil fuld betaling af købsprisen.
8.2. KARDEX er berettiget til, hvis det er nødvendigt eller muligt, at lade ejendomsforbeholdet tinglyse på det kompetente tinglysningskontor, selv uden at kunden inddrages.
8.3. Kunden er forpligtet til at udføre alle handlinger og foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte KARDEX's ejedom. I tilfælde af pantsætning af eller en lignende form for indgriben i KARDEX's ejendomsrettigheder skal kunden straks informere KARDEX. Så længe købsprisen ikke er betalt fuldt ud, må kunden ikke pantsætte, udleje, videresælge eller på anden måde stille Produktet til rådighed for tredjepart.

9. Reservedele; sliddele; vedligeholdsforpligtigelse
9.1. KARDEX giver kunden en forsikring om, at ikke-elektroniske reservedele og sliddele ("Dele") kan fås i en periode på 10 år og elektroniske reservedele i en periode på 6 år fra leveringen af Maskinen.
9.2. Med hensyn til software så er KARDEX's vedligeholdsforpligtigelse genstand for enhver vedligeholdskontrakt, der indgås mellem KARDEX og kunden.

10. Teknisk support fra kunden
10.1. Hvis installation af Produktet er aftalt, er kunden forpligtet til at yde teknisk support for egen regning. Det omfatter i særdeleshed:
a) Nødvendig understøbning eller fastgørelse med tappe af stålrammen og lægning af undergulvet (gulv med afretningslag) efter installation. Kunden skal levere installationsoverfladen til Produktet på det nye sted i velfejet stand.
b) Levering af og, hvis og i det omfang KARDEX anmoder om det i hver enkelt tilfælde, det nødvendige udstyr og tunge værktøjer (f.eks. sakselift) som aftalt med KARDEX, og de påkrævede hjælpegenstande og -materialer (f.eks. underlag, kiler, smøremidler, brændstof osv.).
c) Levering af varme, belysning, energiforsyning til stedet, vand, herunder de nødvendige forbindelser.
d) Tilvejebringelse af egnede, tyverisikrede personalerum og arbejdsrum med varme, belysning, vaskefaciliteter og sanitetsfaciliteter og førstehjælp til installationspersonalet.
e) Transport af installationsdele til installationsstedet, beskyttelse af installationsstedet og installationsmaterialerne fra skadevirkninger af enhver art, rengøring af installationsstedet.
f) Levering af materialer og udførelse af alle andre handlinger, der er påkrævet til den indledende justering af Produktet og udførelse af afprøvning som nærmere angivet i kontrakten.
g) Sikring af gulvets belastningskapacitet på installationsstedet og levering af en installationsoverflade, der er robust, plan på alle sider og vandret.
h) Før installationens start at tilvejebringe den påkrævede energiforsyning på stedet, hvor maskinen skal stå, samt internet- og dataforbindelse i overensstemmelse med KARDEX's specifikationer.
i) Tilvejebringelse af de strukturelle forudsætninger for korrekt, problemfri installation (f.eks. flytning af ventilationskanaler, belysningsarmaturer på lægter, vandrør, hvis disse er i vejen for installation af Produktet).
10.2. Den tekniske support, der ydes af kunden, skal være af en sådan art, at det sikres, at arbejdet med levering af ydelserne kan starte umiddelbart efter KARDEX teknikerens ankomst og kan foretages uden forsinkelse indtil kundens godkendelse. Teknikeren bør være i stand til at arbejde på optimal kapacitet mellem 7:00 og 18:00. Hvis der er behov for særlige planer eller anvisninger fra KARDEX til installationen, leverer KARDEX disse til kunden i tilstrækkeligt god tid.
10.3. Hvis der er behov for det, yder kunden assistance til KARDEX teknikeren på stedet med sit eget personale efter bedste evne; dette gælder navnlig, hvor der skal udføres arbejde, som en enkelt person ikke med rimelighed kan forventes at udføre, eller som ikke kan udføres sikkert af en enkelt person. Der kan ikke opkræves betaling fra KARDEX for en sådan assistance. Kunden skal bekræfte det arbejde, der er udført af KARDEX teknikeren, ved at underskrive teknikerens arbejdsrapport.
10.4. Hvis kunden ikke overholder sine forpligtelser, er KARDEX berettiget til, efter udstedelse af en meddelelse om manglende overholdelse af krav, i kundens sted og for kundens regning at udføre de handlinger, der påhviler kunden, eller lade dem udføre af tredjepart. Derudover kan der ikke være nogen forsinkelse fra KARDEX's side i det omfang og i det tidsrum kunden har undladt at opfylde sine forpligtelser.

C. Bestemmelser for Livscyklusydelser


Vilkår og betingelser for Livscyklusydelser er ordnet i tre større dele. Del C1 indeholder generelle definitioner, del C2 beskriver vilkår og betingelser for individuelle ydelser og del C3, der skitserer vilkår og betingelser for servicekontrakter.

C1: Generelle definitioner


1. Individuelle serviceordre
1.1. Genstanden for individuelle serviceordre er bestemmelsen for de individuelle ydelser som reparationer, installationer og ibrugtagning uden levering af et system, genplacering af et system, vedligehold, modifikationer, ombygninger og opgraderinger af nogen Produkter som de leveres under del B (herefter refereret til individuelt eller samlet som "Individuel(le) ydelse(r)" eller "Individuel ordre").
1.2. Ydelsernes omfang fastsættes i de efterfølgende bestemmelser samt i ordrebekræftelsen, som specificerer (a) de ydelser, der skal leveres, (b) systemet, maskinen og/eller softwaren (herefter refereret til individuelt eller samlet som "Produkt(er)"), hvortil ydelserne skal leveres, (c) leveringsstedet og leveringstidspunktet og (d) det efterfølgende skyldige honorar.

2. Servicekontrakt
2.1. Genstanden for en servicekontrakt er udførslen af vedligehold, reparationsarbejde eller anden service ("Vedligehold" or "Ydels(er)") på Produkter i løbet af flere år.
2.2. Omfanget af ydelserne fastsættes af servicekontrakten, der specificerer (a) den valgte servicepakke (BASIS, FLEKS eller FULD Care), (b) Produkterne, som Vedligeholdet skal foretages på, og (c) det skyldige honorar, som er det årlige gebyr.

3. Svartider
"Helpdesk reaktionstid" defineres som tiden fra, at kundens fejlmelding er modtaget af KARDEX Central Call Desk ("CCD"), indtil KARDEX's fjernsupport eller telefonbaserede service starter. “OnSite Reaktionstid” defineres som tiden fra, at kundens fejlmelding er modtaget af CCD til serviceteknikerens ankomst til stedet. Det er kun reaktionstiden i løbet af normal arbejdstid, der er relevant, med forsættelse den næste arbejdsdag, hvor det gør sig gældende. Tider uden for normal arbejdstid bliver ikke taget i betragtning, når reaktionstiden skal beregnes, medmindre der aftales udvidet "Onsite- og Heldesk-support" i den tilsvarende servicekontrakt. KARDEX garanterer overfor kunden at ville leve op til svartider som beskrevet i servicekontrakten.

4. Fejlmeldinger
4.1. Alle fejl skal rapporteres til KARDEX per telefon, online eller ved hjælp af knappen til anmodning om fjernsupport (Remote Help), så registreringen og klassificeringen af fejlen kan foretages inden for Helpdesk reaktionstiden, og så de nødvendige foranstaltninger kan påbegyndes uden forsinkelse.
4.2. Afhjælpning af fejlen udføres per telefonsupport, Fjernsupport (hvis aftalt) eller en tekniker, der er kaldt ud til stedet. Valget af passende tiltag foretages udelukkende efter KARDEX's vurdering.
4.3. Hvis kunden indgiver en fejlmelding uden for det kontraktuelt aftalte tidsrum for On-site- og Heldesk-support, er KARDEX ikke pålagt at påbegynde indgribende service såsom telefonisk support, Fjernsupport eller kundebesøg. Hvis et kundebesøg imidlertid finder sted, vil kunden blive pålagt betaling for den dobbelte gældende timetakst for KARDEX's kundeservice.
4.4. KARDEX er kun forpligtet til at undersøge en fejl, hvis den er blevet korrekt rapporteret af kunden, og hvis fejlen kan genskabes på kundens lokation eller kan demonstreres af maskingenereret output.
4.5. For softwarefejl gør særlige betingelser sig gældende. En softwarefejl er kun tilstede, hvis brugen af softwarens kernefunktioner ikke kan lade sig gøre eller er markant forringet, og/eller

 • softwaren skaber ukorrekte resultater, som ikke kan tilskrives brugerfejl fra kundens side, eller
 • der er en ukontrolleret afbrydelse af den kørende software, som ikke skyldes en programbrugerflade, eller
 • brug af softwaren er markant forringet eller på anden måde hindres, så det ikke opfylder den korrekte funktion.


4.6. Der er ikke nogen softwarefejl i tilfælde af problemer, hvor årsagen til dem ikke kan tilskrives software leveret af KARDEX, men navnlig snarere til softwaren fra andre producenter, kundens hardware eller styresystem, databasen eller en parameterfejl fra kundens side.

5. Timing / Aftale om datoer

5.1. Hvis kunden aflyser eller udætter en indgribende service, som er arrangeret mindre end 48 timer før indgrebet, så er kunden påkrævet at dække de tilknyttede omkostninger til de sædvanlige KARDEX takster.
5.2. KARDEX har ret til at fakturere for omkostninger til unødvendig transport til kundens lokation eller ventetider på stedet, der hver for sig overstiger 30 minutter, til de sædvanlige timetakster for KARDEX's kundeservice, der gør sig gældende på tidspunktet for den planlagte indgriben.

6. Erstatningsansvar
6.1. I den udstrækning det er tilladt ved lov, hæfter KARDEX ikke for skade som følge af ukorrekt brug af Produkter, telefon og elektroniske transmissionsfejl, dårlig udførelse af supportvejledning fra kundens side, forsøg fra kundens eller tredjeparts side på selv at foretage reparationer, manglende reservedele på stedet, uuddannet eller uautoriseret personale hos kunden eller tredjepart, eller forsinket kontakt med den servicetekniker, der er på vagt, fordi vedkommende er optaget af et andet opkald om fjernvedligeholdelse. KARDEX hæfter heller ikke for følgerne af datatab.
6.2. I den udstrækning det er tilladt ved lov, udelukkes erstatningsansvar for varer, der opbevares i Produkterne.

C2: Individuelle ydelser


1. Individuelle ydelser omfatter følgende ydelser
1.1. Installations- og ibrugtagning-service til installation af nye og/eller at ombygge Produkter fra fagkyndige teknikere. Det kan omfatte drifts- og/eller vedligeholdelsesoplæring af kundens personale.
1.2. Indgribende support på stedet til reparation og ny ibrugtagning efter nedbrud eller tab af produktivitet. Ydelser på stedet omfatter tilvejebringelse af arbejdskraft i form af fagkyndige teknikere, materialer såsom reservedele, sliddele og forbrugsvarer, transportudgifter og pengebeløb til dagligt forbrug, samt særlige gebyr for kundebesøg uden for åbningstiderne.
1.3. Indgriben per fjernsupport eller telefonisk support er designet til at gøre kunden i stand til at få sit systemt tilbage til normal drift inden for et kort tidsrum og derfor øge driftstiden. Vedvarende overvågning via Fjernsupport kan endda forhindre nedetid.
1.4. KARDEX tilbyder sine kunder en flytnings- eller flytteservice til at omplacere og flytte de Produkter, KARDEX fremstiller, enten inden for samme sted eller til et andet sted, i hjemlandet eller udlandet ("Flytningsservice"). Flytningsservicen omfatter demontering af Produktet på det gamle sted, transport af komponenterne fra det gamle til det nye sted (hvis det er aftalt), midlertidig opbevaring af komponenterne (hvis det er aftalt), installation på det nye sted og ibrugtagning af Produktet. Flytningsservicen omfatter ikke rettelser af mangler og udskiftning af sliddele, begge dele påkræver er det afgives en separat ordre, hvor en separat betaling pålægges, og behandles uafhængigt af flytningsservicen. Hvis det nye sted er i et andet land end det gamle sted, skal kunden udføre alle de handlinger, der er nødvendige for transport til det andet land og også driften i det andet land. Kunden bærer alle omkostningerne, der opstår i denne forbindelse (nødvendige ændringer af Produkterne, told, klareringsafgifter osv.). Nødvendige ændringer af Produkterne kræver en separat ordre for Individuelle ydelser (for et separat beløb). Kunden skal fjerne alt indhold (varer, der opbevares) fra Produktet, før flytningen kan finde sted.
1.5. Oplæringsydelserne er designet til at gøre kundens personale i stand til at betjene systemet i overensstemmelse med dets tiltænkte brug, til at øge iagttagelsen af sikre arbejdsmetoder og til at påvirke systemets overordnede tilgængelighed og ydeevne.
1.6. Vedligeholdelses- og sikkerhedstest er tiltænkt vedligehold af systemets pålidelighed for at undgå uventede sammenbrud, for at sikre professionel testningen af sikkerhedsudstyr med jævne mellemrum samt at mindske for tidlig tab af systemets værdi.
1.7. Modifikationsydelser er tiltænkt tilpasning af systemet til ændringer, der opstår som følge af kundens forretningsdrift inden for mekanik og software, så det sikres, at det lever op til ændrede driftskrav.
1.8. Opgraderings- og ombygningsydelser er tiltænkt at gøre systemet opdateret med den nyeste teknologi, med hensyn til mekanik og software.
1.9. Servicen Reservedelslevering er tiltænkt at gøre kunden i stand til at købe enkelte dele, der skal monteres i kundens systemer eller reservedelspakker med nøje udvalgte sortimenter af dele, som opbevares hos kunden, for at sikre deres tilgængelighed i tilfælde af indgriben på stedet.

2. Brug af tredjeparts underleverandører
For at opfylde sine forpligtelser under Individuelle ydelser kan KARDEX gøre brug af tredjeparts tjenesteydelser. KARDEX er ikke forpligtet til selv at udføre den Individuelle ydelse. Hvis KARDEX gør brug af tredjepart, vil KARDEX ved hjælp af passende kontraktbestemmelser med en sådan part sikre, at KARDEX's forpligtelser i henhold til de Individuelle ydelser opfyldes af tredjeparten.

3. Uautoriseret indgriben i Kardex's systemer
Kunden er forpligtet til at informere KARDEX, før KARDEX påbegynder sit arbejde,  om ethvert eksternt eller internt arbejde eller fornyelse af dele, som udføres på Produktet af kunden eller tredjeparter, hvor KARDEX vil have ret til at anmode om en grundig, fakturerbar inspektion af sådanne modificerede eller fornyede Produkter eller afvise at udføre den Individuelle ydelse.

4. Teknisk support fra kunden
Kunden er forpligtet at yde teknisk support til KARDEX i forbindelse med udførslen af den Individuelle ydelse for egen regning. Afsnit B.10. gælder i overensstemmelse hermed i tilfælde af en installationsordre eller flytningsordre.

5. Godkendelse
5.1. Så snart KARDEX underretter kunden om den Individuelle ydelses gennemførsel, skal kunden udføre en godkendelsesundersøgelse af den udførte ydelse og/eller de leverede produkter. Resultaterne af en sådan godkendelsesundersøgelse, herunder en detaljeret rapport om eventuelle mangler, skal registreres på skrift i en kunde-godkendelsesattest, hvor et underskrevet eksemplar øjeblikkeligt skal videregives til/sendes til KARDEX. Hvis kunden ikke overholder denne klageunderretningspligt, vil de respektive garantikrav blive ugyldige.
5.2. Hvis godkendelse forsinkes af grunde, der ligger uden for KARDEX's kontrol, anses Produkterne for godkendt 14 dage efter underretning om afslutning fra KARDEX's side. KARDEX har ret til at fakturere for omkostningerne, der opstår i forbindelse med sådanne forsinkelser.
5.3. Hvis der udelukkende findes mindre mangler ved godkendelsesundersøgelsen, må kunden ikke nægte godkendelse. I så fald skal den Individuelle ydelse anses for godkendt.
5.4. Med en godkendelse er KARDEX ikke længere ansvarlig for nogen mangler, som kunne være blevet opdaget under en normal inspektion, og som ikke er anført på kundens godkendelsesattest.

6. Garanti
6.1. KARDEX garanterer en fejlfri levering af ydelserne i overensstemmelse med juridiske regler, de gældende standarder og direktiver samt de anerkendte regler for teknologi.
6.2. I tilfælde af garantibrud fra KARDEX's side, har KARDEX ret og pligt til at afhjælpe manglen (Nachbesserung) inden for en rimelig tidsfrist. Hvis KARDEX's første forsøg på at afhjælpe manglen ikke lykkes, eller hvis KARDEX ikke skrider til handling, så skal kunden give KARDEX en anden rimelig tidsfrist til at afhjælpe manglen. Hvis det andet forsøg på at afhjælpe manglen ikke lykkes, eller hvis KARDEX tillader denne anden rimelige frist at udløbe uden at skride til handling, så har kunden ret til at kræve en prisnedsættelse (Minderung). Kunden har også ret til at kræve en prisnedsættelse, hvis KARDEX med overlæg og endeligt afviser at afhjælpe problemer fra starten af. Kunden må imidlertid kun trække sig fra kontrakten, hvis den ydelse, som KARDEX udfører, gentagende viser alvorlige mangler, og KARDEX gentagende ikke formår at afhjælpe garantibrud i overensstemmelse med denne bestemmelse.
6.3. Kunden garantirettigheder udløber 6 måneder efter godkendelse.
6.4. Garantien annulleres i tilfælde af: (a) upassende eller utiltænkt brug, (b) fejlagtig installation eller ibrugtagning af kunden eller en tredjepart, (c) modifikation, vedligehold, reparation eller flytning af Produktet udført af kunden eller tredjepart, (d) usædvanligt meget slid på grund af omstændigheder inden for kundens kontrol, (e) ukorrekt betjening eller forsømmelig behandling af Produkterne, (f) brug af upassende servicevæsker eller erstatningsmaterialer, (g) fejlagtig konstruktion eller uegnet jordbund på kundens arealer, (h) kemiske eller elektroniske virkninger, hvis de ikke skyldes fejl fra KARDEX's side, (i) usande tilkendegivelser fra kundens eller dennes rådgiveres side omhandlende operationelle og tekniske betingelser for brugen af produkterne og (j) i tilfælde af force majeure såsom naturkatastrofer, krigshandlinger eller terrorhandlinger.

7. Betaling
7.1. Betalingen for Individuelle ydelser vil blive opkrævet på time- og materialebasis i overensstemmelse med KARDEX's aktuelle prisliste, medmindre et engangsbeløb er blevet udtrykkeligt aftalt.
7.2. KARDEX har ret til at opkræve betaling fra kunden for alle omkostninger i forbindelse med unødvendig transport til kunden, eller hvis den Individuelle ydelse ikke kunne udføres af grunde, som kunden har ansvaret for.
7.3. KARDEX kan kræve betaling af kunden for al ventetid, der skyldes kundens manglende hjælp.

C3: Særlige bestemmelser for servicekontrakter


1. Servicepakker
1.1. Ydelserne, som KARDEX leverer i forbindelse med servicekontrakter, fastsættes af produkt- og servicebeskrivelserne i Servicekontraken, de tekniske krav, de specificerede vedligeholdelsesintervaller samt de definerede softwareopgraderinger, serviceudgivelser og softwareopdateringer. Sådanne ydelser kan omfatte alle produkter, der leveres under del B. 1.2. Generelt set vil KARDEX udføre vedligeholdelsesarbejde i løbet af den normale arbejdstid. For at have adgang til ydelser uden for normal arbejdstid kan kunden vælge servicepakken "Fleks Care" eller "FULD Care", der skal bestilles separat.
1.3. Uden præjudice for garantien i henhold til leveringskontrakten giver KARDEX ingen garanti for, at Produktet bliver ved med at være uden fejl og/eller vil fungere uden afbrydelse i servicekontraktens løbetid. Den servicegaranti, der ydes af KARDEX, er baseret på afsnit C3.4.
1.4. For inkluderingen af et Produkt i servicekontrakten er det nødvendigt, at Produktet og dets komponenter er i teknisk set perfekt tilstand, og at kunden har skaffet sig ret til brug af den aktuelle version af softwaren. Produkter, hvor garantien ved leveringens start allerede er udløbet, vil kun blive inkluderet i servicekontrakten, efter de er blevet genstand for en inspektion fra KARDEX's side. Omkostningerne for inspektionen og eventuelle omkostninger ved at få Produktet tilbage til sin korrekte tilstand, skal bæres af kunden i overenstemmelse med de gældende takster og prislister.
1.5. KARDEX fjernsupportportalen ("KARDEX Fjernsupport") gør det muligt at overvåge produktets tilstand på grundlag af vurdering af tekniske data fra styreenheden. Alle personoplysninger og kunderelaterede oplysninger, der udveksles i forbindelse med ydelser, vil udelukkende blive anvendt til de formål, der er defineret i disse brugerbetingelser. En forbindelse til KARDEX Fjernsupport garanterer ikke, at fejlfunktioner kan diagnosticeres eller elimineres ved hjælp af KARDEX Fjernsupport. Hvis fejlfunktionen ikke kan afhjælpes ved hjælp af KARDEX Fjernsupport, så sender KARDEX en servicetekniker til det pågældende produkt for at eliminere fejlfunktionen og opkræver separat betaling for sine ydelser i henhold til de gældende takster og prislister.

2. Kundeforpligtelser
2.1. Kunden skal behandle og anvende Produktet i overensstemmelse med KARDEX's driftsanbefalinger. Kunden skal sætte KARDEX i stand til at eliminere fejlfunktioner, der opstår på grund af ukorrekt drift, for kundens regning.
2.2. Fejl skal udelukkende rapporteres af kundens autoriserede person, der har fået til opgave at betjene maskinen, i overensstemmelse med KARDEX brugermanualen til den vagthavende KARDEX servicetekniker. Fejlmeldingen skal sendes fra det sted, hvor det pågældende Produkt er placeret, via et passende kommunikationsmiddel, med angivelse af Produktets navn, model og serie eller licensnummer og den bedst mulige beskrivelse af fejlen. Videregivelse af KARDEX kontaktoplysninger eller adgangskoder til lokaler til tredjepart er udtrykkeligt forbudt af adgangshensyn. Kunden er forpligtet til at holde sit tekniske udstyr tilgængeligt på en sådan måde, at KARDEX's support via telefon eller KARDEX Supportportal er muligt. Forbindelsesudgifter bæres af kunden.
2.3. Ved indgåelse af en KARDEX Fjernsupport-kontrakt påtager kunden sig at levere en funktionel anordning til datatransmission (fjernforbindelse til KARDEX Fjernsupport), der er tilstrækkeligt beskyttet mod adgang for uautoriserede tredjeparter, for at give KARDEX behørig adgang til kundens system med henblik på supportopgaver. Som en forudsætning for dette skal kunden give KARDEX de påkrævede tilladelser. Fjernsupport udføres via passende separat servicesoftware såsom programmet KARDEX Remote Support, eller i undtagelsesvise tilfælde TeamViewer. Alle datatransmissionsomkostninger og andre omkostninger, der opstår som følge af fjernvedligeholdelse, bæres af kunden. Yderligere oplysninger om dette findes i supportkontrakten. Hvis kunden ikke har datatransmissionsfaciliteter som defineret ovenfor til rådighed, skal kunden godtgøre KARDEX for den deraf følgende øgede udgift. KARDEX fritages for sin pligt til at udføre fjernservice, hvis der – uden at KARDEX er skyld i det – ikke kan etableres forbindelse fra systemet.
2.4 Når det er påkrævet, yder kunden hjælp til KARDEX serviceteknikeren på stedet med sit eget personale efter bedste evne og i rimeligt omfang; dette gælder navnlig, hvis det arbejde, der skal udføres, er ud over hvad en enkelt person med rimelighed kan forventes at udføre eller kan udføre sikkert. Der er ikke noget krav om, at KARDEX skal betale godtgørelse for dette. Kunden bekræfter ved sin underskrift det arbejde, der er udført af KARDEX serviceteknikeren, på teknikerens arbejdsrapport som grundlag for fakturering.
2.5. Kunden skal sikre, at Produkterne i de aftalte tidsintervaller udelukkende er til rådighed for KARDEX serviceteknikeren, der udfører servicen, og at de kan tages ud af drift til dette formål.
2.6. I servicekontraktens løbetid er kunden forpligtet til at lade vedligeholdelse af og reparationer på Produkterne foretage udelukkende af KARDEX eller en autoriseret underleverandør for KARDEX. Hvor det er relevant, skal kunden skal oplyse KARDEX om eventuelt forudgående arbejde på Produkterne udført af kunden selv eller udskiftning af dele udført af kunden selv eller tredjepart, før arbejdet starter. I sådanne tilfælde er KARDEX berettiget til at kræve et grundigt kontroleftersyn af de pågældende Produkter eller i modsat fald at afvise at udføre servicen.
2.7. Kunden ændrer ikke placeringen af Produktet uden forudgående skriftlig meddelelse til KARDEX. På anmodning og for kundens regning udfører eller overvåger KARDEX flytningen. Hvis kunden ikke får flytningen udført eller overvåget af KARDEX, stilles KARDEX serviceydelser i henhold til servicekontrakten i bero under flytningen, og KARDEX udfører en systemafprøvning for at sikre Produkternes korrekte og sikre funktionsdygtighed, før serviceydelserne træder i kraft på ny. Der vil for sådan en systemafprøvning blive opkrævet separat betaling i overensstemmelse med gældende takster og prislister. Eventuelle skader forårsaget af en ukorrekt flytning vil ikke blive dækket af servicepakkerne.
2.8. Kunden forpligter sig til aktivt at ledsage og yde support til KARDEX i tilfælde af et uventet vedligeholdelsesproblem med fejldiagnose og eliminering, der foretages i sammenhæng med KARDEX Fjernsupport. Kunden giver skriftligt KARDEX meddelelse om kvalificerede medarbejdere, der er trænet af KARDEX som kontaktpersoner, der er autoriseret til at udføre og foretage alle handlinger og træffe alle beslutninger for kunden, som er nødvendige i forbindelse med den almindelige anvendelse. Kontaktpersonen bliver ved Produktet under hele processen med fjernservice og er klar til at gribe ind, hvor det er formålstjenligt, fx i tilfælde af et nødstop. Kunden er eneansvarlig for at foretage de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at personer og ejendom ikke er i fare under vedligeholdelse.
2.9. Kundens medarbejdere skal bruge et kodeord til at anvende KARDEX Fjernsupport. Hver enkelt person, der legitimerer sig via kodeord, anses for at være bemyndiget i forhold til KARDEX, og alle adgange og anvisninger baseret på en formelt fejlfri legitimering tilskrives kunden.

3. Betaling for servicekontrakter
3.1. Et årligt beløb, der opkræves for ydelserne specificeret i servicekontrakten, et beløb som afhænger af de valgte servicepakker (BASIS, FLEKS eller FULD Care).
3.2. Det første årlige vederlag faktureres ved underskrivelsen af servicekontrakten og derefter før starten af hvert kontraktår.
3.3. KARDEX forbeholder sig retten til at hæve eller mindske det årlige beløb. Hvis forhøjelsen er på mere end 5 % af det aftalte årlige vederlag, har kunden en ekstraordinær ret til at ophæve kontrakten. Kunden kan så opsige kontrakten før tid inden for en måned efter modtagelse af fakturaen på det forhøjede årlige vederlag, der træder i kraft for det første kontraktår, som det forhøjede årlige vederlag gælder for.
3.4. KARDEX er berettiget til fra kunden at opkræve omkostninger til unødvendige transport til kundens adresse, eller hvis serviceydelsen eller en del af serviceydelsen ikke kan udføres på stedet, hvis forhindringen er kundens ansvar. Hvis kunden i overensstemmelse med servicekontrakten har påtaget sig at have bestemte dele på lager, eller hvis kunden ikke har formået at bestille de nødvendige dele fra KARDEX til servicen, som det er specificeret af KARDEX, så kan kunden blive opkrævet betaling for eventuelle ventetider, der skyldes, at de nødvendige servicedele ikke er tilgængelige på stedet.
3.5. Yderligere kontroleftersyn efter reparation af Produkterne eller erstatning af manglende tekniske dokumenter eller servicepjecer er ikke inkluderet i det årlige vederlag og faktureres separat til de gældende timetakster for KARDEX kundeservice på det pågældende tidspunkt.

4. Garanti
4.1. KARDEX garanterer en fejlfri levering af Ydelserne i overensstemmelse med relevante lovgivninger, de gældende standarder og regler samt de anerkendte regler for teknologi.
4.2. I tilfælde af garantibrud fra KARDEX's side, har KARDEX ret og pligt til at afhjælpe manglen (Nachbesserung) inden for en rimelig tidsfrist. Hvis KARDEX's første forsøg på at afhjælpe manglen ikke lykkes, eller hvis KARDEX ikke skrider til handling, så skal kunden give KARDEX en anden rimelig tidsfrist til at afhjælpe manglen. Hvis det andet forsøg på at afhjælpe manglen ikke lykkes, eller hvis KARDEX tillader den omtalte rimelige frist at udløbe uden at skride til handling, så har kunden ret til at kræve en prisnedsættelse (Minderung) for den ukorrekt udført ydelse. Kunden har også ret til at kræve en prisnedsættelse, hvis KARDEX med overlæg og endeligt afviser at afhjælpe problemer fra starten af. Kunden har kun ret til at trække sig fra kontrakten, hvis de ydelser, som KARDEX udfører, gentagende viser alvorlige mangler, og hvis KARDEX gentagende ikke formår at afhjælpe garantibrud i overensstemmelse med denne bestemmelse.
4.3. Garantien løber fra godkendelse af ydelsen. Kunden er forpligtet til øjeblikkeligt at inspicere og godkende enhver udført ydelse for mangler og øjeblikkeligt at underrette KARDEX på skrift om eventuelle mangler. Kundens garantikrav bortfalder, hvis kunden ikke opfylder sin forpligtelse til at fremsætte en klage.
4.4. Kunden garantirettigheder udløber 6 måneder efter godkendelse.
4.5. Garantien bortfalder, hvis arbejde eller forsøg på reparationer foretages på Produkterne af vedligeholdelsesselskaber, der ikke er godkendt af KARDEX, medmindre KARDEX oprigtigt og definitivt har afvist at afhjælpe manglen.
4.6. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt garanterer KARDEX ikke, at vedligehold og inspektioner udføres inden for et bestemt tidsrum. KARDEX garanterer desuden ikke, at en tredjepart i tilfælde af KARDEX Fjernsupport ikke får uautoriseret adgang til Produkterne.

5. Servicekontraktens løbetid og ophør
5.1. Servicekontrakten træder i kraft på det tidspunkt, der er angivet i servicekontrakten, og har en indledende løbetid på 1 år.
5.2. Den forlænges i yderligere perioder på et år ad gangen, medmindre den opsiges skriftligt med mindst 3 måneders varsel af en af parterne inden slutningen af den pågældende kontraktperiode.
5.3. Hver af parterne kan skriftligt ophæve servicekontrakten med øjeblikkelig virkning, hvis en af kontraktparterne væsentligt har misligholdt sine forpligtelser i henhold til servicekontrakten og ikke afhjælper misligholdelsen til trods for en meddelelse om overholdelse af krav fra den anden part, der giver parten en frist på 2 uger til at gøre det. Afsnit C3.4 er gældende for pligtforsømmelse i forbindelse med garantikrav.
5.4. KARDEX kan kræve, at individuelle Produkter bliver udelukket fra servicekontrakten efter en opsigelsesperiode på 3 måneder, hvis de pågældende Produkter ikke længere kan vedligeholdes på korrekt vis på grund af usædvanligt meget slitage, usædvanligt store anstrengelser og manglende tilgængelighed af reservedele eller forældelse (afsnit B.9.).Download Handelsbetingelser

Handelsbetingelser, Kardex Danmark A/S, udgivelse 01/2019 c
 
OK