Databeskyttelseserklæring

Mange tak for din interesse i vores virksomhed. Ledelsen hos Kardex Holding AG har meget stort fokus på databeskyttelse. Som udgangspunkt er det muligt at bruge Kardex Holding AG's internetsider uden at give personoplysninger. Hvis en registreret ønsker at gør brug af vores virksomheds særlige services på vores internetside, kan det dog være påkrævet at behandle personoplysninger. Hvis behandlingen af personoplysninger er påkrævet, og der ikke er et retsgrundlag for en sådan behandling, indhenter vi som regel den registreredes samtykke.

Behandlingen af personoplysninger, eksempelvis den registreredes navn, adresse, e-mailadresse eller telefonnummer, sker altid i i henhold til databeskyttelsesforordningen og de landespecifikke databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for Kardex Holding AG. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring ønsker vores virksomhed at oplyse offentligheden om art og omfang af samt formål med de personoplysninger, vi indsamler, anvender og behandler. Desuden orienteres de registrerede ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring om deres rettigheder.

Som dataansvarlig har Kardex Holding AG gennemført talrige tekniske og organisatoriske tiltag for at sikre en så omfattende beskyttelse som mulig af de personoplysninger, der behandles på denne internetside. På trods heraf kan internetbaseret dataoverførsel altid være usikker, således at en absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Derfor står det enhver registreret frit at formidle personoplysninger til os på anden vis, for eksempel telefonisk.

1. Definitioner

Kardex Holding AG's databeskyttelseserklæring tager udgangspunkt i de begreber, som den europæiske direktiv- og regeludstedende myndighed har anvendt ved vedtagelse af databeskyttelsesforordning (DGPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være let at læse og forstå, både for offentligheden og for vores kunder og forretningsforbindelser. For at sikre det, vil vi først forklare de anvendte begreber.

I denne databeskyttelseserklæring bruger vi blandt andet følgende begreber:

a) Personoplysninger

Personoplysninger er alle oplysninger, der relaterer til en identificeret eller identificerbar fysisk person (i det følgende kaldet "den registrerede"). Ved identificerbar forstås en fysisk person, der direkte eller indirekte kan identificeres, navnlig ved hjælp af sammenkædning med et kendetegn som et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata, et onlineindentifikation eller et eller flere særlige kendetegn, der er særlige for denne fysisk persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

b) Den registrerede

En registreret er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger er blevet behandlet af den dataansvarlige.

c) Behandling

Behandling er enhver aktivitet eller række af aktiviteter, med eller uden hjælp fra automatiske procedurer, som personoplysninger gøres til genstand for, eksempelvis indsamling, registrering, organisering, systematisering, lagring, tilpasning eller ændring, genfinding, polling, anvendelse, videresendelse ved transmission, formidling eller enhver anden form for overladelse, matchning eller samkøring, begrænsning, sletning eller destruktion.

d) Begrænsning af behandlingen

Begrænsning af behandlingen er mærkning af gemte personoplysninger med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

e) Profilering

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge disse personoplysninger til at vurdere bestemte personlige forhold, der relaterer til en fysisk person, navnlig for at analysere eller forudsige forhold vedrørende denne fysiske persons arbejdsindsats, økonomiske situation, helbred, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller skift af opholdssted.

f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en måde, så personoplysningerne uden brug af supplerende oplysninger ikke længere kan tilordnes en specifik registreret, såfremt disse supplerende oplysninger lagres særskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske tiltag, der sikrer, at personoplysningerne ikke kan tilordnes en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) Ansvarlig eller dataansvarlig

Den ansvarlige eller dataansvarlige er den fysisk eller juridiske person, en myndighed, en institution eller andet, der alene eller sammen med andre tager beslutning om formål og hjælpemiddel til behandling af personoplysninger.

h) Databehandler

Databehandler er en fysisk eller juridisk person, en myndighed, en institution eller andet, der behandler personoplysninger på den dataansvarliges vegne.

i) Modtager

Modtager er en fysisk eller juridisk person, en myndighed, en institution eller andet, der modtager personoplysninger, uanset, om der er tale om tredjemand eller ej. Myndigheder, der som et led i en bestemt forespørgsel i henhold til EU-retten eller medlemslandenes nationale ret eventuelt modtager personoplysninger, anses dog ikke for modtagere.

j) Tredjemand

Tredjemand er en fysisk eller juridisk person, en myndighed, en institution eller andet, der ikke er den registrerede, den dataansvarlige, databehandleren og de personer under den dataansvarlige eller databehandlers umiddelbare myndighed, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne.

k) Samtykke

Samtykke er den registreredes frivillige, specifikke, informerede og umiskendelige viljetilkendegivelse i form af en erklæring eller en anden entydig bekræftelse, hvormed denne indvilliger i behandlingen af personoplysninger, der vedrører den registrerede.

2. Den dataansvarliges navn og adresse

Den dataansvarlige i henhold til databeskyttelsesforordningen, øvrige databeskyttelseslove, der måtte gælde i Den Europæiske Unions medlemslande, og andre bestemmelser af databeskyttelsesretlig karakter:

Kardex Danmark A/S

Kærvej 39

5220 Odense SØ

Danmark

Phone: +4566128224 

E-Mail: info.remstar.dk(at)kardex.com

Website: https://www.kardex-remstar.dk

 

3. Den databeskyttelsesansvarliges navn og adresse

Den databeskyttelsesansvarlige, der refererer til den dataansvarlige, er:

Kardex Danmark A/S

Kærvej 39

5220 Odense SØ

Danmark

Phone: +4566128224 

E-Mail: info.remstar.dk(at)kardex.com

Website: https://www.kardex-remstar.dk

 

Hvis en registreret har spørgsmål og forslag vedrørende databeskyttelse, kan denne til enhver tid henvende sig direkte til vores databeskyttelsesansvarlige.

4. Cookies

Kardex Holding AG's internetside bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der sættes og lagres i et computersystem via en internetbrowser.

Mange internetsider og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en entydigt identifikation af cookien. Det består af en række tegn, og ved deres hjælp kan internetsider og servere tilordnes den konkrete internetbrowser, hvor cookien er lagret. Det gør det muligt for de besøgte internetsider og servere at skelne den registreredes individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres via et entydigt cookie-id.

Ved at bruge cookies kan Kardex Holding AG tilbyde mere brugervenlige services for brugerne af denne internetside, hvilket ikke ville være mulig uden at sætte cookies.

Ved hjælp af en cookie kan oplysninger og tilbud på vores internetside optimeres til gavn for brugeren. Som allerede nævnt gør cookies det muligt for os at genkende brugerne af vores internetside. Formålet med denne genkendelse er det at gøre det lettere for vores brugere at anvende vores internetside. Brugeren af en internetside, der anvender cookies, skal for eksempel ikke ved hvert nyt besøg på internetsiden indtaste adgangsdata, fordi disse huskes af internetsiden og den cookie, der er sat i brugerens computersystem. Et andet eksempel er cookien i en indkøbskurv i onlineshoppen. Ved hjælp af en cookie husker onlineshoppen de varer, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at der sættes cookies via vores internetside, ved at ændre i indstillingerne i den anvendte internetbrowser, og kan dermed fravælge cookies permanent. Desuden kan cookies, der allerede er sat, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle gængse internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer cookies i den anvendte internetbrowser, kan eventuelt ikke alle funktioner på vores internetside bruges i fuldt omfang.

5. Registrering af generelle data og oplysninger

Hver gang den registrerede eller et automatiseret system besøger Kardex Holding AG's internetside, registrerer denne en række generelle data og oplysninger. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serveres logfiler. Følgende kan registreres: (1) de anvendte browsertyper og versioner, (2) systemets styresystem, (3) den internetside, hvorfra det system, der tilgår internettet, kommer til vores internetside (såkaldt referrer), (4) de underwebsider, som via et system, der tilgår internettet, fører mod vores internetside, (5) dato og klokkeslæt for et besøg på internetsiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetserviceudbyder for det system, der tilgår internettet, og (8) andre lignende data og oplysninger, der ved angreb sikrer vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse generelle data og oplysninger kan Kardex Holding AG ikke identificere den registrerede. Disse oplysninger bruges derimod, for (1) at vise indholdet af vores internetside korrekt, (2) at optimere indholdet af vores internetside og markedsføring af denne, (3) at sikre vedvarende funktionsduelighed af vores informationsteknologiske systemer og teknikken bag vores internetside samt for (4) ved et cyberangreb at stille de nødvendige oplysninger til rådighed for de retshåndhævende myndigheder. Disse anonymt indsamlede data og oplysninger bruges på den ene side statistisk af Kardex Holding AG og på den anden side med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de af os behandlede personoplysninger. Server-logfilernes anonyme data gemmes adskilt fra alle personoplysninger, der er afgivet af en registreret.

6. Kontaktmulighed via internetsiden

På grund af lovbestemmelser indeholder Kardex Holding AG's internetside oplysninger, der muliggør en hurtig elektronisk kontaktanmodning til vores virksomhed og en direkte kommunikation med os, hvilket også omfatter en generel adresse for såkaldt elektroniske post (e-mailadresse). Hvis en registreret pr. e-mail eller kontaktformular kontakter den dataansvarlige, gemmes de personoplysninger, som den registrerede afgiver, automatisk. Disse personoplysninger, som den registrerede frivilligt har afgivet til den dataansvarlige, gemmes med henblik på behandling eller optagelse af kontakt til den registrerede. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjemand.

7. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den dataansvarlige behandler og gemmer den registreredes personoplysninger kun i den periode, der er påkrævet af hensyn til formålet med opbevaringen, eller såfremt dette er påkrævet af en europæisk direktiv- eller regeludstedende myndighed eller en anden lovgivende myndighed har fastslået dette i love eller bestemmelser, som den dataansvarlige er underlagt.

Hvis formålet med opbevaringen bortfalder, eller hvis den lovpligtige opbevaringsfrist for en europæisk direktiv- eller regeludstedende myndighed eller en anden ansvarlig lovgivende myndighed udløber, spærres eller slettes personoplysningerne rutinemæssigt og i henhold til lovbestemmelserne.

8. Den registreredes rettigheder

a) Retten til bekræftelse

Enhver registreret har den europæiske direktiv- og regeludstedende myndigheds ret til at få den dataansvarliges bekræftelse på, om dennes personoplysninger behandles. Hvis en registreret vil gøre brug af denne ret til bekræftelse, kan denne til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere.

b) Retten til indsigt

Enhver registreret, hvis personoplysninger behandles, har den europæiske direktiv- og regeludstedende myndigheds ret til af den dataansvarlige til enhver tid uden beregning at få indsigt i de personoplysninger, der gemmes om den registrerede, og at få en kopi af disse informationer. Desuden har den europæiske direktiv- og regeludstedende myndighed indrømmet den registrerede indsigt i følgende informationer:

Behandlingsformål

de behandlede kategorier af personoplysninger

de modtagere eller kategorier af modtagere, som personoplysningerne er eller bliver videregivet til, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer.

hvis muligt den påtænkte varighed, som personoplysningerne gemmes, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for fastlæggelse af denne varighed.

retten til at anmode den dataansvarlige om korrektion eller sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling af personoplysninger eller indsigelse mod en sådan behandling

retten til at klage overfor en tilsynsmyndighed

hvis personoplysningerne ikke indsamles hos den registrerede: Alle tilgængelige informationer om dataenes oprindelse

eksistensen af en automatiseret beslutningsproces inklusive profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4 GDPR og – i det mindste i disse tilfælde – informative oplysninger om logikken heri og betydningen og den forventede konsekvenser af den sådan behandling for den registrerede.

Desuden har den registrerede ret til indsigt i, om personoplysninger er videresendt til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede i øvrigt ret til indsigt i informationer om de egnede garantier i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret vil gøre brug af denne ret til indsigt, kan denne til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere.

c) Retten til korrektion

Enhver registreret, hvis personoplysninger behandles, har den europæiske direktiv- og regeludstedende myndigheds ret til at kræve omgående korrektion af ukorrekte personoplysninger om sig selv. Desuden har den registrerede ret til, under hensyntagen til behandlingens formål, at anmode om at få fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger – også ved hjælp af en supplerende erklæring.

Hvis en registreret vil gøre brug af denne ret til korrektion, kan denne til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere.

d) Retten til sletning (retten til at blive glemt)

Enhver registreret, hvis personoplysninger behandles, har den europæiske direktiv- og regeludstedende myndigheds ret til at anmode den dataansvarlige om, at personoplysninger om sig selv omgående slettes, hvis en af følgende årsager er gældende, og hvis behandlingen ikke er nødvendig.

Personoplysningerne er indsamlet til formål eller er blevet behandlet på anden vis, som ikke længere er nødvendige.

Den registrerede tilbagekalder sit samtykke, som var grundlag for behandlingen i henhold til art. 6, stk. 1, litra a GDPR, eller art. 9, stk. 2, litra a GDPR, og der findes intet andet retsgrundlag for behandlingen.

Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 1 GDPR, og der foreligger ingen prioriterede legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede gør i henhold til art. 21, stk. 2 GDPR indsigelse mod behandlingen.

Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.

Personoplysninger skal slettes for at opfylde en retlig forpligtelse i henhold til unionsloven eller medlemslandenes lov, som den dataansvarlige er underlagt.

Personoplysningerne er blevet indsamlet i forbindelse med udbud af informationssamfundets tjenester i henhold til art. 8, stk. 1 GDPR.

Såfremt en af de ovennævnte forhold gør sig gældende og en registreret ønsker at få slettet personoplysninger, der er gemt hos Kardex Holding AG, kan denne til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere. Kardex Holding AG's medarbejder vil foranledige, at sletningen omgående gennemføres.

Hvis Kardex Holding AG har offentliggjort personoplysningerne, og hvis vores virksomhed som dataansvarlig i henhold til art. 17, stk. 1 GDPR er forpligtet til at slette personoplysningerne, træffer Kardex Holding AG under hensyntagen til den tilgængelige teknologi og implementeringsudgifterne rimelige foranstaltninger, også tekniske foranstaltninger, for at orientere andre dataansvarlige, som behandler de offentliggjorte personoplysninger, om, at den registrerede har anmodet disse dataansvarlige om at slette alle links til disse personoplysninger eller kopier eller gengivelser af disse personoplysninger, såfremt behandlingen ikke er påkrævet. Kardex Holding AG's medarbejder foranlediger i hvert enkelt tilfælde det nødvendige.

e) Retten til begrænsning af behandling

Enhver registreret, hvis personoplysninger behandles, har den europæiske direktiv- og regeludstedende myndigheds ret til at anmode den dataansvarlige om begrænsning af behandling, hvis en af følgende forudsætninger gør sig gældende:

Rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, som gør det muligt for den dataansvarlige at kontrollere, om personoplysningerne er korrekte.

Behandlingen er ulovlig, den registrerede modsætter sig sletningen af personoplysningerne og anmoder i stedet om, at brugen af personoplysningerne begrænses.

Den dataansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne til formålene, den registrerede bruger dem dog for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i henhold til art. 21, stk. 1 GDPR og det er endnu ikke fastlagt, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.

Såfremt en af de ovennævnte forudsætninger gør sig gældende og en registreret anmoder om begrænsning af personoplysninger, der lagres hos Kardex Holding AG, kan denne til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere. Kardex Holding AG's medarbejder foranlediger begrænsningen af behandlingen.

f) Retten til dataportabilitet

Enhver registreret, hvis personoplysninger behandles, har den europæiske direktiv- og regeludstedende myndigheds ret til i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format at modtage sine personoplysninger, som den registrerede har stillet til rådighed for en dataansvarlig. Den registrerede har desuden ret til at videresende disse data til en anden dataansvarlig uden at hindres af den dataansvarlige, som personoplysningerne blev givet til, hvis behandlingen er baseret på samtykket i henhold til art. 6, stk. 1, litra a GDPR eller art. 9, stk. 2, litra a GDPR eller på en kontrakt i henhold til art. 6, stk. 1, litra b GDPR, og hvis behandlingen sker ved hjælp af automatiske processer, såfremt behandlingen ikke er påkrævet for at udføre en opgave, der er i samfundets interesse eller sker som et led i den offentlige sikkerhed, som den dataansvarlige har fået pålagt.

Desuden har den registrerede ved udøvelse af sin ret til dataportabilitet i henhold til art. 20, stk. 1 GDPR ret til at få videresendt personoplysningerne direkte fra en dataansvarlig til en anden, såfremt dette er teknisk muligt og såfremt andre personers rettigheder og frihedsrettigheder ikke begrænses herved.

Den registrerede kan til enhver tid henvende sig til en af Kardex Holding AG's medarbejdere for at gøre retten til dataportabilitet gældende.

g) Retten til indsigelse

Enhver registreret, hvis personoplysninger behandles, har den europæiske direktiv- og regeludstedende myndigheds ret til af grunde, der vedrører dennes særlige situation, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysninger om sig selv baseret på art. 6, stk. 1, litra e eller f GDPR. Dette gælder også for en profilering, der er baseret på disse bestemmelser.

Ved indsigelse behandler Kardex Holding AG ikke længere personoplysningerne, medmindre vi kan dokumentere vægtige beskyttelsesværdige grunde til behandlingen, der går forud for den registreredes interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Hvis Kardex Holding AG behandler personoplysninger med henblik på direkte markedsføring, har den registrerede til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne til sådan markedsføring. Dette gælder også for profilering, for så vidt den vedrører denne direkte markedsføring. Gør den registrerede indsigelser gældende overfor Kardex Holding AG mod behandlingen med henblik på direkte markedsføring, behandler Kardex Holding AG ikke fortsat personoplysningerne til dette formål.

Af grunde, der vedrører den registreredes særlige situation, har denne desuden ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af sine personoplysninger, der indsamles hos Kardex Holding AG til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til art. 89, stk. 1 GDPR, medmindre en sådan behandling er påkrævet for at opfylde en opgave, der er i offentlighedens interesse.

For at gøre indsigelsesretten gældende, kan den registrerede henvende sig direkte til enhver Kardex Holding AG's medarbejder eller en anden medarbejder. I forbindelse med brug af informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58/EF, har den registrerede desuden mulighed for at gøre indsigelse ved hjælp af automatiske processer ved brug af tekniske midler.

h) Automatiske individuelle afgørelser inklusive profilering

Enhver registreret, hvis personoplysninger behandles, har den europæiske direktiv- og regeludstedende myndigheds ret til ikke at blive genstand for en afgørelse, der udelukkende baserer på automatiseret behandling, inklusive profilering, der får retsvirkning eller på lignende vis væsentligt begrænser den registrerede, såfremt afgørelsen (1) ikke er påkrævet til indgåelse eller opfyldelse af en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) sker på grundlag af EU-ret eller medlemslandenes nationale ret, som den dataansvarlige er underlagt, og som også indeholder passende foranstaltninger til beskyttelse af den registreres rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesse, eller (3) sker med den registreredes udtrykkelige samtykke.

Hvis afgørelsen (1) er påkrævet for at indgå eller opfylde en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) hvis den er baseret på den registreredes udtrykkeligt samtykke, gennemfører Kardex Holding AG passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder samt legitime interesser, der som minimum omfatter retten til menneskelig indgriben fra den dataansvarliges side, præsentation af eget synspunkt og anke af afgørelsen.

Hvis den registrerede vil gøre brug af rettigheder vedrørende automatiske afgørelser, kan denne til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere.

i) Retten til at tilbagekalde en databeskyttelsesretlig samtykkeerklæring

Enhver registreret, hvis personoplysninger behandles, har til enhver tid den europæiske direktiv- og regeludstedende myndigheds ret til at tilbagekalde et samtykke om behandling af personoplysninger.

Hvis den registrerede vil gøre brug af retten til tilbagekaldelse af et samtykke, kan denne til enhver tid henvende sig til en af den dataansvarliges medarbejdere.

9. Databeskyttelse ved ansøgninger og i ansøgningsforløb

Den dataansvarlige indsamler og behandler ansøgeres personoplysninger med det formål at gennemføre ansøgningsforløbet. Behandlingen kan også ske elektronisk. Det er navnlig tilfældet, når en ansøger sender ansøgningsmateriale elektronisk, eksempelvis pr. e-mail eller på en webformular på internetsiden, til den dataansvarlige. Hvis den dataansvarlige indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, gemmes de fremsendte data med det formål at gennemføre ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Hvis den dataansvarlige ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsmaterialet automatisk efter beslutningen om afslag er meddelt, såfremt der ikke fra den dataansvarliges side står andre legitime interesser til hinder for en sletning. Øvrige legitime interesser er i denne forstand eksempelvis en bevisbyrde i sager efter den tyske lov om ligebehandling (AGG).

10. Databeskyttelsesbestemmelserne i forbindelse med anvendelse af AddThis

Den dataansvarlige har integreret komponenter fra virksomheden AddThis på denne internetside. AddThis er en såkaldt bookmarkingudbyder, en bogmærkningstjeneste. Denne tjeneste giver mulighed for at markere internetsider med et bogmærke ved hjælp af knapper. Ved at glide hen over AddThis-komponenten med musen eller ved at klikke med musen vises en liste med bogmærke- og delingstjenester. AddThis bruges på mere end 15 millioner internetsider, og i henhold til udbyderens oplysninger vises knapperne over 20 milliarder gange årligt.

Udbyder af AddThis er virksomheden AddThis, Inc. 1595 Spring Hill Road, Suite 300, Vienna, VA 22182, USA.

Ved hvert besøg på en af denne internetsides individuelle sider, som drives af den dataansvarlige og hvorpå en AddThis-komponent er integreret, får internetbrowseren i den registreredes informationsteknologiske system automatisk besked fra den pågældende AddThis-komponent om at fremsende data fra internetsiden www.addthis.com. Som et led i denne tekniske proces får AddThis kendskab til besøget og til, hvilken konkret enkeltside på denne internetside den registreredes informationstekniske system besøgte. Desuden får AddThis kendskab til den af internetsidens udbyder (ISP) tildelte IP-adresse for den registreredes computersystem, browsertypen, browsersprog, den på internetsiden åbnede internetside, dato og klokkeslæt for besøget af vores internetside. AddThis bruger disse data for at udarbejde anonymiserede brugerprofiler. De data og oplysninger, som på den måde overføres til AddThis, gør det muligt for selve virksomheden AddThis og for de med AddThis forbundne virksomheder eller deres partnervirksomheder målrettet at sende personaliserede og interessebaserede annoncer til de personer, der besøger den dataansvarliges internetsider.

AddThis viser personaliserede og interessebaserede annoncer på basis af en cookie, der er sat af virksomheden. Denne cookie analyserer den individuelle søgeadfærd i den registreredes computersystem. Cookien gemmer de internetbesøg, der foretages fra computersystemet.

Som allerede nævnt ovenfor kan den registrerede til enhver tid forhindre, at der sættes cookies via vores internetside, ved at ændre i indstillingerne i den anvendte internetbrowser, og kan dermed fravælge cookies permanent. En sådan opsætning af den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at AddThis sætter en cookie i den registreredes informationstekniske system. Desuden kan allerede satte AddThis-cookies til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Den registrerede har desuden mulighed for vedvarende at fravælge AddThis' behandling af personoplysninger. For at gøre det, skal den registrerede trykke på opt-outknappen under linket http://www.addthis.com/privacy/opt-out og der sætter en opt-outcookie. Den opt-outcookie, der er sat sammen med indsigelsen, sættes i den registreredes informationstekniske system. Hvis cookiene efter en indsigelse slettes i den registreredes system, skal den registrerede på ny trykke på linket og sætte en ny opt-outcookie.

Ved at sætte en opt-outcookie er der dog mulighed for, at den registrerede ikke længere fuldtud kan bruge den dataansvarliges internetsider.

AddThis' gældende databeskyttelsesbestemmelser kan hentes på http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy.

11. Databeskyttelsesbestemmelser i forbindelse med anvendelse af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

Den dataansvarlige har integreret komponenten Google Analytics (med anonymiseringsfunktion) på denne internetside. Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er at indsamle, sammenstille og analysere data om adfærden hos besøgende på internetsider. En webanalysetjeneste registrerer blandt andet data om, fra hvilken internetside en registreret er kommet til en internetside (såkaldt referrer), hvilke af internetsidens undersider der tilgås, og hvor ofte og hvor længe besøgende opholder sig på en underside. En webanalyse anvendes primært til at optimere en internetside og til cost-benefit-analyser af markedsføring på internettet.

Udbyder af Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Den dataansvarlige anvender tilføjelsen "_gat._anonymizeIp" til webanalyse med Google Analytics. Ved hjælp af denne tilføjelse afkorter og anonymiserer Google IP-adressen på den registreredes internetopkobling, såfremt vores internetsider tilgås fra en af Den Europæiske Unions medlemslande eller et andet land, der er kontraherende part i aftalen om oprettelse af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere besøgendes bevægelser på vores internetside. Google anvender blandt andet de indsamlede data og oplysninger til at analysere brugen af vores internetside med henblik på at udarbejde onlinerapporter til os om aktiviteterne på vores internetsider og med henblik på at levere yderligere tjenesteydelser i relation til brugen af vores internetside.

Google Analytics sætter en cookie i den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede forklaret ovenfor. Ved at sætte en cookie får Google mulighed for at analysere brugen af vores internetside. Ved ethvert besøg på en af denne internetsides individuelle sider, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå en Google Analytics-komponent er integreret, får internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk besked fra den pågældende Google Analytics-komponent om at fremsende data til Google til brug for onlineanalyse. Som led i denne tekniske proces får Google kendskab til personoplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som Google blandt andet anvender til at verificere besøgendes oprindelse og klik og dermed muliggøre provisionsopgørelser.

Ved hjælp af cookien lagres personoplysninger, eksempelvis besøgstiden, stedet, hvorfra besøget udgik, samt hyppigheden af den registreredes besøg på vores internetside. Ved ethvert besøg på vores internetside overføres disse personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetopkobling, som den registrerede anvender, til Google i Amerikas Forenede Stater. Disse personoplysninger opbevares af Google i Amerikas Forenede Stater. Google videregiver muligvis personoplysninger, der er indsamlet via den tekniske proces, til tredjemand.

Som allerede nævnt ovenfor kan den registrerede til enhver tid forhindre, at der sættes cookies via vores internetside, ved at ændre i indstillingerne i den anvendte internetbrowser, og kan dermed fravælge cookies permanent. En sådan opsætning af den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at Google sætter en cookie i den registreredes informationstekniske system. Desuden kan en cookie, som Google Analytics allerede har sat, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den registrerede mulighed for at fravælge registrering af de oplysninger, som er genereret af Google Analytics og relaterer sig til anvendelse af denne internetside, samt mod Googles behandling af disse oplysninger og forhindre en sådan. For at gøre det, skal den registrerede downloade og installere en browsertilføjelse under linket tools.google.com/dlpage/gaoptout. Denne browsertilføjelse meddeler Google Analytics ved hjælp af JavaScript, at der ikke må videresendes data og oplysninger om besøgene på internetsiden til Google Analytics. Installationen af browsertilføjelsen anses af Google for at være en indsigelse. Hvis den registreredes informationsteknologiske system på et senere tidspunkt slettes, formateres eller installeres på ny, skal den registrerede installere den pågældende browsertilføjelse på ny for at deaktivere Google Analytics. Hvis den registrerede eller en anden person, der hører under dennes kompetenceområde, afinstallerer eller deaktiverer den pågældende browsertilføjelse, er der mulighed for at installere den pågældende browsertilføjelse på ny eller at aktivere den igen.

Yderligere oplysninger samt Googles gældende bestemmelser om databeskyttelse findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ og på http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics forklares nærmere under dette link: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

12. Databeskyttelsesbestemmelserne i forbindelse med anvendelse af Google Remarketing

Den dataansvarlige har integreret tjenester fra virksomheden Google Remarketing på denne internetside. Google Remarketing er en af Google-AdWords funktioner, som gør det muligt for en virksomhed at vise annoncer til internetbrugere, der tidligere har besøgt virksomhedens internetside. Integration af Google Remarketing gør det altså muligt for en virksomhed at udarbejde brugerrelateret annoncering og således vise internetbrugeren interessebaserede reklameannoncer.

Udbyder af Google Remarketings tjenester er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google Remarketing er at vise interessebaserede annoncer. Google Remarketing gør det muligt for os at vise reklameannoncer i Googles annoncenetværk eller få dem vist på andre internetsider, der er afstemt efter internetbrugerens individuelle behov og interesser.

Google Remarketing sætter en cookie i den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede forklaret ovenfor. Ved at sætte cookies muliggør Google, at den, der besøger vores internetside, genkendes, såfremt denne senere besøger internetsider, der også er medlem af Googles annoncenetværk. Hver gang, en internetside med integrerede tjenester fra Google Remarketing besøges, giver den registreredes internetbrowser sig automatisk til kende hos Google. Som et led i disse tekniske processer får Google kendskab til personoplysninger som IP-adresse eller brugerens søgeadfærd, som Google blandt andet bruger til at vise interessebaserede annoncer.

Ved hjælp af cookien gemmes personlige oplysninger, eksempelvis de internetsider, den registrerede har besøgt. Ved ethvert besøg på vores internetside overføres således personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetopkobling, som den registrerede anvender, til Google i Amerikas Forenede Stater. Disse personoplysninger opbevares af Google i Amerikas Forenede Stater. Google videregiver muligvis personoplysninger, der er indsamlet via den tekniske proces, til tredjemand.

Som allerede nævnt ovenfor kan den registrerede til enhver tid forhindre, at der sættes cookies via vores internetside, ved at ændre i indstillingerne i den anvendte internetbrowser, og kan dermed fravælge cookies permanent. En sådan opsætning af den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at Google sætter en cookie i den registreredes informationstekniske system. Desuden kan en cookie, som Google Analytics allerede har sat, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Desuden har den registrerede mulighed for at fravælge interessebaserede reklamer fra Google For at gøre det, skal den registrerede fra hver af sine internetbrowsere klikke på linket www.google.de/settings/ads og foretage de ønskede indstillinger.

Yderligere informationer samt Googles gældende bestemmelser om databeskyttelse findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

13. Databeskyttelsesbestemmelserne i forbindelse med anvendelse af Google AdWords

Den dataansvarlige har integreret tjenester fra Google AdWords på denne internetside. Google AdWords er en internetbaseret annoncetjeneste, der giver annoncører mulighed for at indrykke annoncer i Googles søgemaskiner og i Googles annoncenetværk. Google AdWords gør det muligt for en annoncør at vælge bestemte nøgleord, der medfører, at en annonce kun vises i Googles søgemaskine, hvis brugeren med søgemaskinen vælger et søgeresultat, der har relation til nøgleordet. Ved hjælp af en automatisk algoritme og med udgangspunkt i de tidligere valgte nøgleord fordeles annoncerne i Googles annoncenetværk på emnebaserede internetsider.

Udbyder af Google AdWords tjenester er Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er annoncering af vores internetside ved at vise interessebaserede annoncer på internetsider, der tilhører tredjemandsvirksomheder, og i søgeresultaternes fra Googles søgemaskine og ved at vise fremmede reklamer på vores internetside.

Hvis en registreret besøger vores internetside via en Googleannonce, sætter Google der i den registreredes informationstekniske system en såkaldt Conversion-cookie. Hvad cookies er, er allerede forklaret ovenfor. Efter tredive dage mister en Conversion-cookie sin gyldighed og kan ikke længere bruges til at identificere den registrerede. Hvis cookien ikke allerede er udløbet, kan man ved hjælp af Conversion-cookien påvise, om en bestemt underside, eksempelvis indkøbskurven i et onlineshoppingsystem, er blevet besøgt. Ved hjælp af Conversion-cookien kan både vi og Google verificere, om en registreret, der besøger vores internetside via en AdWords-annonce, generere en omsætning, om denne altså har gennemført eller afbrudt et køb.

De data og informationer, der indsamles ved brug af Conversion-cookien, analyseres af Google for at udarbejde besøgsstatistikker for vores internetside. Disse besøgsstatistikker bruges så igen af os for at kortlægge det samlede antal brugere, der besøger os via AdWords-annoncer, altså for at kortlægge den pågældende AdWords-annonces succes eller manglende succes, og for fremover at optimere vores AdWords-annoncer. Hverken vores virksomhed eller andre af Google AdWords' reklamekunder modtager oplysninger fra Google, der ville kunne bidrage til at identificere den registrerede.

Ved hjælp af Conversion-cookien gemmes personlige oplysninger, eksempelvis de internetsider, den registrerede har besøgt. Ved ethvert besøg på vores internetside overføres således personoplysninger, herunder IP-adressen på den internetopkobling, som den registrerede anvender, til Google i Amerikas Forenede Stater. Disse personoplysninger opbevares af Google i Amerikas Forenede Stater. Google videregiver muligvis personoplysninger, der er indsamlet via den tekniske proces, til tredjemand.

Som allerede nævnt ovenfor kan den registrerede til enhver tid forhindre, at der sættes cookies via vores internetside, ved at ændre i indstillingerne i den anvendte internetbrowser, og kan dermed fravælge cookies permanent. En sådan opsætning af den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at Google sætter en Conversion-cookie i den registreredes informationstekniske system. Desuden kan en cookie, som Google AdWords allerede har sat, til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den registrerede mulighed for at fravælge interessebaserede reklamer fra Google For at gøre det, skal den registrerede fra hver af sine internetbrowsere klikke på linket www.google.de/settings/ads og foretage de ønskede indstillinger.

Yderligere informationer samt Googles gældende bestemmelser om databeskyttelse findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

14. Databeskyttelsesbestemmelserne i forbindelse med anvendelse af Jetpack for WordPress

Den dataansvarlige har integreret tjenester fra Jetpack på denne internetside. Jetpack er et plug-in fra WordPress, som tilbyder ekstra funktioner til udbyderen af en internetside, der er bygget op omkring WordPress. Med Jetpack kan udbyderen af internetsiden blandt andet få en oversigt over de besøgende på siden. Ved at vise relaterede bidrag og publikationer eller gennem muligheden for at dele sidens indhold, kan besøgstallet øges. Desuden er der integreret sikkerhedsfunktioner i Jetpack, således at en internetside, der bruger Jetpack, er bedre beskyttet mod brute force-angreb. Derudover optimerer og effektiviserer Jetpack installationen af de billeder, der er integreret på internetsiden.

Udbyder af Jetpack plug-ins for WordPress er Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Udbyderen bruger trackingteknologien fra Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack sætter en cookie i den registreredes informationsteknologiske system. Hvad cookies er, er allerede forklaret ovenfor. Ved ethvert besøg på en af denne internetsides individuelle sider, som drives af den dataansvarlige, og hvorpå en Jetpack-komponent er integreret, får internetbrowseren på den registreredes informationsteknologiske system automatisk besked fra den pågældende Jetpack-komponent om at fremsende data til Automattic til brug for onlineanalyse. Som et led i disse tekniske fremgangsmåder får Automattic kendskab til data, der senere bruges til at udarbejde en oversigt af internetsidens besøg. Ved hjælp af de genererede data analyseres adfærden af den registrerede, der har besøgt den dataansvarliges internetside, og den analyseres for at optimere internetsiden. De data, der indsamles af Jetpack-komponenten, bruges ikke til at identificere den registrerede uden dennes forudgående og særskilte udtrykkelige samtykke. Quantcast får ikke kendskab til disse data. Quantcast bruger dataene til samme formål som Automattic.

Som allerede nævnt ovenfor kan den registrerede til enhver tid forhindre, at der sættes cookies via vores internetside, ved at ændre i indstillingerne i den anvendte internetbrowser, og kan dermed fravælge cookies permanent. En sådan opsætning af den anvendte internetbrowser ville også forhindre, at Automattic/Quantcast sætter en cookie i den registreredes informationstekniske system. Desuden kan cookies, der allerede er sat af Automattic, til enhver tid slettes via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer.

Endvidere har den registrerede mulighed for at fravælge registrering af de oplysninger, som er genereret af Jetpack-cookien og relaterer sig til anvendelse af denne internetside, samt mod Automattic/Quantcasts behandling af disse oplysninger og forhindre en sådan. For at gøre det, skal den registrerede trykke på opt-outknappen under linket www.quantcast.com/opt-out/, der sætter en opt-outcookie. Den sammen med indsigelsen satte opt-outcookie sættes i det af den registrerede brugte informationstekniske system. Hvis cookiene efter en indsigelse slettes på den registreredes system, skal den registrerede på ny trykke på linket og sætte en ny opt-outcookie.

Ved at sætte en opt-outcookie er der dog mulighed for, at den dataansvarliges internetsider ikke længere fuldtud kan bruges af den registrerede.

Automattics gældende databeskyttelsesbestemmelser findes på automattic.com/privacy/. Quantcast gældende databeskyttelsesbestemmelser findes på https://www.quantcast.com/privacy/.

15. Databeskyttelsesbestemmelserne i forbindelse med anvendelse af Shariff

Den dataansvarlige har integreret komponenten Shariff på denne internetside. Shariff-komponenten stiller social media-knapper til rådighed, der er GDPR-kompatibel. Shariff er udviklet til det tyske computertidsskrift c't og publiceres via GitHub, Inc.

Udvikler af komponenten er GitHub, Inc. 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, USA.

De knap-løsninger, som de sociale netværk stiller til rådighed, sender typisk personoplysninger til det pågældende sociale netværk, når en bruger besøger en internetside, hvor der er integreret en social media-knap. Ved at bruge Shariff-komponenten sendes personoplysninger først til de sociale netværk, når besøgeren af en internetside aktivt trykker på en af social media-knapperne. Yderligere oplysninger om Shariff-komponenten findes i computertidsskriftet c't på http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Formålet med Shariff-komponenten er at beskytte personoplysningerne fra dem, der besøger vores internetside, og samtidig gøre det muligt for os at integrere en knap-løsning til sociale netværk på denne internetside.

Yderligere informationer samt GitHubs gældende bestemmelser om databeskyttelse findes på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

16. Databeskyttelsesbestemmelserne i forbindelse med anvendelse af HubSpot

Vores internetside bruger tredjemandsvirksomheden Hubspot til marketingautomatisering. Hubspot bruger cookies, der følger en brugers interaktion med vores internetside. Hubspot registrerer også de oplysninger, som browseren stiller til rådighed, som f.eks. de afledte regioner, IP-adresser og gentagne besøg. Brugerne forbliver anonyme, medmindre brugeren har givet personoplysninger ved at sende en formular. Yderligere oplysninger om Hubspot-cookies og deres anvendelse kan læses på Hubspot-databeskyttelseserklæring på https://legal.hubspot.com/privacy-policy

17. Retsgrundlag for behandlingen

Art. 6 I, litra a DGPR er retsgrundlag for vores virksomheds behandlingsaktiviteter, hvor vi indhenter samtykke til et bestemt behandlingsformål. Hvis behandlingen af personoplysninger er påkrævet for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, hvilket eksempelvis er tilfældet ved behandlingsaktiviteter, der er nødvendige for leveringen af varer eller opfyldelsen af en anden ydelse eller modydelse, baserer behandlingen på art. 6 l, litra a DGPR. Det samme gælder for behandlingsaktiviteter, der er nødvendige i forbindelse med gennemførelse af foranstaltninger, der træffes forud for indgåelse af en kontrakt, for eksempel ved forespørgsler om vores produkter eller ydelser. Hvis vores virksomhed er underlagt en retlig forpligtelse, der kræver en behandling af personoplysninger, eksempelvis opfyldelse af skattemæssige forpligtelser, er retsgrundlaget for behandlingen art. 6 l, litra c DGPR. I sjældne tilfælde kan behandlingen af personoplysninger være påkrævet for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons livsvigtige interesser. Det kunne eksempelvis være tilfældet, hvis en gæst i vores virksomhed kommer til skade og dennes navn, alder, sygeforsikringsoplysninger eller andre livsvigtige oplysninger i den forbindelse skal videregives til en læge, et sygehus eller anden tredjemand. Behandlingen ville basere på art. 6 l, litra d DGPR. Behandlinger kunne i sidste ende basere på art. 6 l, litra f DGPR. Dette retsgrundlag gælder for behandlingsaktiviteter, der ikke er omfattet af førnævnte retsgrundlag, hvis behandlingen er påkrævet for at vores virksomhed eller tredjemand kan varetage legitime interesser, medmindre den registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke går forud herfor. Disse behandlingsaktiviteter er navnlig tilladt os, fordi de næves særskilt af den europæiske lovgiver. Den europæiske lovgiver er således af den opfattelse, at der kan være tale om sådanne legitime interesser, når den registrerede er den dataansvarliges kunde (betragtning 47, punktum 2 DGPR).

18. Legitime interesser i behandlingen, der forfølges af den dataansvarlige eller tredjemand

Hvis behandlingen af personoplysninger basere på artikel 6 l, litra f DGPR, er det vores legitime interesse at udfør vores forretningsaktiviteter til gavn for vores medarbejder og vores aktionærer.

19. Varighed for opbevaring af personoplysninger

Kriteriet for, hvor længe personoplysninger må gemmes, er den til enhver tid gældende lovpligtige opbevaringsfrist. Efter udløb af fristen slettes det pågældende data rutinemæssigt, såfremt de ikke længere er påkrævet for at opfylde eller forhandle en kontrakt.

20. Lovpligtige eller kontraktlige bestemmelser vedr. meddelelse om personoplysninger; opfyldte krav ved kontraktindgåelse; den registreredes forpligtelse til at give personoplysninger; eventuelle konsekvenser af ikke at give sådanne oplysninger

Vi oplyser dig om, at meddelelsen af personoplysninger til dels er lovbefalet (f.eks. skattebestemmelser) eller kan være et krav i forbindelse med en kontrakt (f.eks. oplysninger om kontrahenten). Undertiden kan det i forbindelse med en kontraktindgåelse være påkrævet, at en registreret meddeler os personoplysninger, som derefter skal behandles af os. Den registrerede er eksempelvis forpligtet til at meddele os personoplysninger, hvis vores virksomhed indgår en kontrakt med denne. Gives personoplysninger ikke, kan det betyde, at kontrakten med den registrerede ikke vil kunne indgås. Inden den registrerede giver personoplysninger, skal denne henvende sig til en af vores medarbejdere. Vores medarbejder oplyser i det konkrete tilfælde den registrerede om, hvorvidt meddelelsen af personoplysninger er lovbefalet eller et krav i forbindelse med en kontrakt, eller er et krav, der skal være opfyldt for at indgå en kontrakt, om der eksisterer en pligt til at give personoplysningerne, og hvilke konsekvenser det kan have ikke at give personoplysningerne.

21. Forekomsten af automatiske afgørelser

Som ansvarsbevidst virksomhed afstår vi fra automatiske afgørelser eller profilering

22. LinkedIn Insight Tag: Del af erklæringen om beskyttelse af personoplysninger

Vi anvender LinkedIn-netværkets markedsføringsfunktioner (såkaldt „LinkedIn Insight Tag“). Udbyder er LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland („LinkedIn“) Hver gang du henter en af vores sider, der indeholder LinkedIn-funktioner, oprettes der forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn får meddelelse om, at du har besøgt vores internetsider med din IP-adresse. Ved hjælp af LinkedIn Insight Tag kan vi analysere effekten af vores kampagner på LinkedIns platform eller fastlægge målgrupper for disse på basis af brugerens interaktion med vores hjemmeside. Hvis du er registreret hos LinkedIn, har LinkedIn mulighed for at knytte din interaktion med vores hjemmeside sammen med din brugerkonto. Hvis du klikker på knappen “Anbefal” i LinkedIn og er logget på din LinkedIn-konto, kan LinkedIn knytte dit besøg på vores hjemmeside sammen med din brugerkonto. Behandlingen sker på grundlag af art. 6 (1) litra f DSGVO ud fra den berettigede interesse i målrettede reklamer og analyse af disse reklamers effekt og effektivitet. LinkedIn er certificeret under Privacy-Shield-aftalen og giver således garanti for overholdelse af den europæiske persondatalov www.privacyshield.gov/participant. Du kan gøre indsigelse mod LinkedIns analyse af din brugeradfærd og visningen af interessebaserede anbefalinger under følgende link (“Frameld“): www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out. Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos LinkedIn finder du her: www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 

Denne databeskyttelseserklæring er udarbejdet af DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH's databeskyttelseserklæringsgenerator, der er ekstern dataansvarlig for Unterfranken, og advokater med speciale i databeskyttelse fra advokatfirmaet WILDE BEUGER SOLMECKE / advokater.

 

Kontakt

Kardex Danmark AS
Kærvej 39
5220 Odense SØ
  +45 6612 8224
 
Kontakt vores sælgere:

Morten Hvenegaard

Salgskonsulent Jylland og Fyn

morten.hvenegaard(at)kardex.com
  +45 29 74 86 51

Jens Døssing
Salgskonsulent Sjælland og Fyn
jens.dossing(at)kardex.com
  +45 66 12 82 24

Nikolaj Bjørn Eriksen

Salgschef og salgskonsulent Sjælland

Nikolaj.eriksen(at)kardex.com
  +45 31 13 70 74
 
OK